V návaznosti na dotazy k formulářům strategických projektů a podnětům v rámci semináře pro žadatele, které se týkají termínu ukončení fyzické realizace projektu, zveřejňujeme upřesnění výkladu, abychom tím předešli případným problémům v rámci hodnoticího procesu, a to jak na straně ITI ÚChA, tak na straně řídicích orgánů. Přestože se v některých zveřejněných pravidlech pro žadatele a příjemce řídicích orgánů nepracuje s termínem ukončení fyzické realizace projektu, nositel ITI ÚChA jej využívá v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027, a to i právě s ohledem na různé využití související terminologie u jednotlivých řídicích orgánů.

Fyzická realizace projektu v rámci výzev ITI je chápána především v souvislosti s plněním finančního plánu, čemuž odpovídá související požadavek na předpokládané nastavení etap strategického projektu. V tomto kontextu ukončení fyzické realizace znamená ukončení aktivit projektu, které budou (v případě způsobilých výdajů) předmětem proplácení výdajů ze strany řídicího orgánu, tzn. které budou součástí závěrečné žádosti o platbu. Tudíž se nejedná o následnou administrativní činnost. Příkladem ukončení fyzické realizace je u:

  • stavebních projektů – ukončení stavebních prací, resp. termín, kdy je stavba/dílo předáno na základě relevantní dokumentace
  • u nestavebních projektů – předávací protokol

V případě potřeby (např. odlišné požadavky řídicího orgánu) pro následnou plnou žádost o podporu bude případná rozdílnost v terminologii zohledněna v závěrečném stanovisku Řídicího výboru ITI ÚChA.