Dne 23. 4. 2019 se primátoři statutárních měst České republiky účastnili jednání v Pardubicích, jehož výstupem byl podpis společného Stanoviska, které je zveřejněno v sekci Dokumenty.

Vybrané části ze Stanoviska:

 • Statutární města velice pozitivně vnímají, že se do aktuálních návrhů Obecného nařízení Evropského parlamentu (EP) a návrhů nařízení jednotlivých fondů (především Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS) zřetelně vepsala velice silná a jasná role měst, a to v podobě jejich udržitelného rozvoje prostřednictvím územních nástrojů.
   
 • Statutární města pozitivně hodnotí, že na české straně je shoda použít pro udržitelný rozvoj měst opět nástroj Integrovaných územních investic.
   
 • Statutární města znovu potvrzují, že v souladu se vznikající Strategií regionálního rozvoje České republiky (SRR) vítají použití nástroje ITI pro 13 městských aglomerací – sedm stávajících ITI a šest současných IPRÚ (Integrovaných plánů rozvoje území).
   
 • Statutární města jsou přesto znepokojena negativním, rezervovaným a nedůvěřivým postojem některých ministerstev k nástroji ITI (především Ministerstva průmyslu a obchodu) a vyzývají proto všechny řídicí orgány, aby roli měst a nástroje ITI, tak jak ji do svých dokumentů vepsala Evropská komise (EK), promítly do svých připravovaných operačních programů a do uplatnění ITI v těchto programech.
   
 • Statutární města upozorňují, že v návaznosti na evropské dokumenty vláda České republiky dne 4. 2. 2019 schválila architekturu budoucích operačních programů a také uložila všem ministrům řídicích orgánů „zajistit odpovídající promítnutí integrovaných územních investic do budoucích operačních programů“ a vyzývají Ministerstvo pro místní rozvoj, aby v roli gestora regionální politiky dohlédlo na plnění tohoto bodu, především pak implementaci ITI ve všech operačních programech.
   
 • Statutární města požadují vyčlenit na realizaci nástroje ITI částku v minimální výši 75 miliard korun. Po negativní zkušenosti ze současného programového období požadují fixaci této částky v Dohodě o partnerství připravované k uzavření mezi Evropskou komisí a Českou republikou. Statutární města jsou připravená jednat s řídicími orgány o rozložení této částky mezi jednotlivé evropské fondy (ERDF, FS a ESF+) a jednotlivé cíle politiky. Dále jsou připravena předložit do 30. 6. 2019: a) odborně zpracovanou argumentaci pro vyčlenění takovéto alokace a b) reálnou absorpční kapacitu třinácti území aglomerací ITI na úrovni strategických projektů. 
   
 • Statutární města žádají Ministerstvo pro místního rozvoj o jasné stanovisko, zda bude povinná alokace ve výši nejméně 6 % ze zdrojů fondu ERDF, kterou musí na národní úrovni každý členský stát vyčlenit na udržitelný rozvoj měst, splněna právě nástrojem ITI. 
   
 • Statutární města kladně hodnotí, že poprvé v historii je v „Nařízeních“ samostatný cíl, který je věnován podpoře udržitelného integrovaného rozvoje území (Cíl politiky 5) a zároveň upozorňují, že podle Evropské komise je možné realizovat ho prostřednictvím vybraných aktivit ze všech ostatních Cílů politiky 1 až 4. 
   
 • Statutární města pozitivně hodnotí, že budoucí Integrované (územní) strategie mohou obsahovat seznamy konkrétních projektů a žádají, aby MMR akceptovalo definici strategického projektu předložené při jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj. 
   
 • Statutární města, vzhledem k tomu, že Integrované strategie v dalším období již nebudou vázány pouze na evropské zdroje, opětovně vyzývají všechna ministerstva k jednání o vyčlenění národních zdrojů na realizaci Integrovaných strategií.