Řídicí výbor ITI na svém jednání dne 17. 4. 2018 schválil úpravu Operačního manuálu ITI ÚChA, který stanoví dílčí postupy a procesy na straně nositele ITI.

V případě, že změna projektu vyžaduje vyjádření nositele ITI, je v kapitole Řízení změn integrovaných projektů pro žadatele návod, jak v tomto případě postupovat. Více informací a postup je uveden v sekci Jak podat žádost o změnu.

Třetí změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace se týkala navýšení alokace o 110,9 mil. Kč u SC 1.4 Operačního programu Doprava a rozložení této částky mezi roky 2020 a 2021. Součástí byly také úpravy monitorovacích indikátorů. Změna také obsahovala vnitřní úpravy hodnot indikátoru v sociální oblasti a prodloužení délky realizace části opatření 4.1.1 na podporu zaměstnanosti financované z IROP. V sekci dokumenty je rovněž zveřejněna aktuální verze Integrované strategie včetně těchto změn.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil další 4 projektové záměry přihlášených do Výzev č. 23 a 24 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:

Výzva č. 23 - Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní formy sociálních služeb II.. (IROP)

  • Statutární město Chomutov
  • Oblastní charita Most

Výzva č. 24 - Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15 – 26 let II. (OP Z)

  • Obec Obrnice
  • Dobrovolnické centrum, z.s.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil na svém jednání výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 25 Předaplikační výzkum pro ITI II., výzvu č. 26 SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru II., které jsou vázáné na OP VVV a výzvu č. 27 Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit, která je vázána na OP ŽP.
Termín pro předkládání projektových záměrů výzev je do 18. 5. 2018 do 13h. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 17. 4. 2018 schválil aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2018, kde jsou orientačně uvedeny aktuální termíny a alokace plánovaných výzev nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Harmonogram výzev pro potenciální žadatele je dostupný v sekci Harmonogram výzev.