Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil další 3 projektové záměry přihlášené do Výzev č. 25, 26 a 27 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:

Výzva č. 25 - Předaplikační výzkum pro ITI II. (OP VVV)

  • Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Výzva č. 26 - SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru II. (OP VVV)

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Výzva č. 27 - Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit (OP ŽP)

  • IMOLA s.r.o.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 26. 6. 2018 schválil aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2018, kde jsou orientačně uvedeny aktuální termíny a alokace plánovaných výzev nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Harmonogram výzev pro potenciální žadatele je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Řídicí výbor ITI na svém jednání dne 17. 4. 2018 schválil úpravu Operačního manuálu ITI ÚChA, který stanoví dílčí postupy a procesy na straně nositele ITI.

V případě, že změna projektu vyžaduje vyjádření nositele ITI, je v kapitole Řízení změn integrovaných projektů pro žadatele návod, jak v tomto případě postupovat. Více informací a postup je uveden v sekci Jak podat žádost o změnu.

Třetí změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace se týkala navýšení alokace o 110,9 mil. Kč u SC 1.4 Operačního programu Doprava a rozložení této částky mezi roky 2020 a 2021. Součástí byly také úpravy monitorovacích indikátorů. Změna také obsahovala vnitřní úpravy hodnot indikátoru v sociální oblasti a prodloužení délky realizace části opatření 4.1.1 na podporu zaměstnanosti financované z IROP. V sekci dokumenty je rovněž zveřejněna aktuální verze Integrované strategie včetně těchto změn.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil další 4 projektové záměry přihlášených do Výzev č. 23 a 24 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:

Výzva č. 23 - Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní formy sociálních služeb II.. (IROP)

  • Statutární město Chomutov
  • Oblastní charita Most

Výzva č. 24 - Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15 – 26 let II. (OP Z)

  • Obec Obrnice
  • Dobrovolnické centrum, z.s.