Nositelem nástrojem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace je na základě usnesení Výboru pro přípravu integrované strategie a dle novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, Statutární město Ústí nad Labem. Za účelem řízení nástroje ITI bylo proto na Magistrátu města Ústí nad Labem zřízeno odd. řízení ITI na Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic. 

Statutární orgány nositele

 • Zastupitelstvo a Rada města Ústí nad Labem
 • schvalují Integrovanou strategii Ústecko-chomutovské aglomerace (ISg ÚChA)
 • schvalují podstatné změny integrované strategie
 • schvalují Statut a Jednací řád Řídicího výboru ITI

Řídicí výbor ITI

 • napomáhá dlouhodobému rozvoji Ústecko-chomutovské aglomerace
 • schvaluje harmonogram výzev nositele
 • schvaluje Statut a Jednací řád pracovních skupin
 • schvaluje výzvy k předkládání projektů do programových rámců
 • posuzuje ISg a programové rámce
 • vydává vyjádření o stanoviska Řídicího výboru k jednotlivým projektům

Složení Řídicího výboru ITI ÚChA

Pracovní skupiny Řídicího výboru ITI

 • jsou zřízeny jako odborné pracovní skupiny Řídicího výboru, které přispívají k tvorbě a aktualizaci ISg

Oddělení řízení ITI 

 • je odpovědné nositeli ITI ÚChA za každodenní řízení a koordinaci realizace strategie
 • připravuje a aktualizuje Operační manuál nositele v souladu s metodickými dokumenty
 • administruje změny ISg 
 • administruje změny programových rámců;
 • administruje výzvy žadatelů k předkládání/aktualizaci strategických projektů
 • monitoruje průběh realizace projektů 
 • administruje zprávy o realizaci ISg
 • vyhodnocuje pokrok v realizaci ISg a naplňování jeho cílů/indikátorů;
 • zajišťuje evaluaci ISg
 • zajišťuje včasné řešení případných problémů
 • komunikuje s nositeli strategických projektů a v případě potřeby podněcuje absorpční kapacitu
 • zajišťuje agendu spojenou s Řídicím výborem ITI a pracovními skupinami

Tematičtí koordinátoři

 • koordinují spolupráci subjektů v území souvisejících s daným tématem
 • napomáhají vytváření partnerství mezi subjekty v rámci jednotlivých témat řešených ISg
 • podporují nositele strategických projektů při přípravě a realizaci projektů
 • podporují absorpční kapacitu v území 

Územní koordinátoři

 • spolupracují s odd. řízením ITI při zajištění agendy či řešení problémů spojených s konkrétním městem či daným územím