2016

Říjen 2016
Obdržení jednotlivých akceptačních dopisů z řídicích orgánů operačních programů a definitivní ukončení přípravné fáze ITI a zahájení realizace integrovaného nástroje v Ústecko-chomutovské aglomeraci. Informování o aktuálním vývoji na Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje.

Září 2016
Schválení Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace v rámci věcného hodnocení řídicích orgánů operačních programů. Přípravné práce na publicitě nástroje (veřejná soutěž na logo ITI, příprava webu, prezentace ITI na setkáních poskytovatelů sociálních služeb).

Srpen 2016
Konání ustavujícího zasedání Řídicího výboru ITI. Schválení změn Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace v Řídicím výboru ITI a v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem a následné znovu předložení do monitorovacího systému k hodnocení MMR ČR a řídicích orgánů operačních programů EU.

Červen – červenec 2016
Vypořádávání připomínek řídicích orgánů operačních programů k Integrované strategii Ústecko-chomutovské aglomerace, které vzešly z věcného hodnocení. Schválení projektu na financování administrace nástroje ITI z Operačního programu Technická pomoc a postupné personální obsazování odd. řízení ITI

Březen – duben 2016
Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace posuzované externími hodnotiteli Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Prezentace Integrované strategie na Národní stálé konferenci.

Únor 2016
Schválení Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, složení Řídicího výboru ITI v Radě města Ústí nad Labem a Prohlášení k posouzení vlivů Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci hodnocení SEA a předložení Integrované strategie do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Představení Integrované strategie na Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje.

2015

Leden 2015
Odsouhlasení Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, složení Řídicího výboru ITI v Radě města Ústí nad Labem a Prohlášení k posouzení vlivů Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci hodnocení SEA.

Červenec až prosinec 2015
Aktualizace Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace na základě schválených operačních programů, individuálních jednání s řídícími orgány, úprav metodických dokumentů a činnosti pracovních skupin.
Zahájení přípravy interních postupů nositele, interních postupů zprostředkujícího subjektu ITI a žádosti o podporu administrativních kapacit z Operačního programu Technická pomoc.

Červen 2015
Vypracování odborného posudku k Integrované strategii rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace týmem expertů v rámci projektu MEDUIN.
Příprava publikace „Integrované územní investice v programovém období 2014–2020“.

Květen 2015
Dvoudenní seminář k implementaci ITI v Plzni k právnickým a metodickým problémům, které se řeší na národní úrovni.

Duben 2015
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem vzalo na vědomí současný stav přípravy nástroje ITI a únorovou verzi Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace. Stejný proces probíhal i v ostatních statutárních městech Ústeckého kraje.
Veřejné projednání návrhu Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace a jejího vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí, ve smyslu § 10f a § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Březen 2015
Usnesení Výboru pro přípravu integrované strategie, že nositelem nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace bude statutární město Ústí nad Labem.

Únor 2015
Kompletace Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace dle aktuálního nastavení operačních programů a metodických pokynů.

2014

Prosinec 2014
Zahájení individuálních jednání s řídícími orgány operačních programů a zintenzivnění činnosti pracovních skupin

Září 2014
Podrobení koncepce „Integrovaná strategie rozvoje Ústecko-Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)“ zjišťovacímu řízení podle § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí (SEA).

Srpen 2014
Schváleno vytvoření Výboru pro přípravu integrované strategie složeného z primátorů statutárních měst a zástupce Ústeckého kraje. Na principu partnerství zahájena činnost pracovních skupin na přípravě návrhové části integrované strategie.

Červen 2014
Schváleno uzavření Smlouvy o financování „Zpracování Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI)“ se statutárním městem Teplice.
Vytvořen materiál „Základní principy ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ pro vyjednávání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a s řídícími orgány operačních programů.

Březen 2014
Schváleno uzavření Smlouvy o sdružení zadavatelů za účelem společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování Integrované strategie rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI)“. Tato integrovaná strategie je základním podkladem pro realizaci nástroje ITI.

2013

Listopad 2013
Zpracována „Studie využití ITI v Ústecké aglomeraci v programovém období 2014-2020“.

Září 2013
Schváleno „Memorandum o spolupráci statutárních měst na přípravě nástroje ITI“.

Rok 2013
První přípravné práce a začínají se pravidelně scházet úředníci statutárních měst Ústeckého kraje, jejichž náplní práce jsou evropské dotace a strategický rozvoj. Náplní jednání jsou diskuze nad společnými problémy, projektovými záměry, vymezením území, komunikace s partnery a řídícími orgány operačních programů, zacílení ITI atd.