V programovém období 2021-2027 se budou projekty přihlašovat/podávat v rámci vypsaných výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců. Veškeré podrobnosti k podávání projektů, vyhlašování výzev a vysvětlení pojmů naleznete níže v rozklikávacím menu. 

Jaké projekty je možné podpořit v rámci ITI Ústecko-chomutovské aglomerace?

V rámci ITI Ústecko-chomutovské aglomerace je možné podpořit projekty, které:

 • jsou provázané (integrované) a v rámci integrovaného řešení mají významný dopad do konkrétního území Ústecko-chomutovské aglomerace (názorná ukázka integrovaných řešení/integrovanosti je dostupná na tomto webu v sekci Pojetí integrovanosti),
 • jsou v pokročilejší fázi připravenosti,
 • jsou v souladu s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 (aktuální verze strategie je zveřejněna na tomto webu v sekci Dokumenty 2021-2027), 
 • jsou v souladu s některým integrovaným řešení v Integrované strategii Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027, konkrétně v území a aktivitách (naleznete v aktuální verzi strategie v podkapitole 3.3)
 • jsou v souladu s operačními programy (např. IROP, OP ŽP, OP D),
 • se realizují ve vymezeném území Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027.

Obecně platí, že prostřednictvím nástroje ITI jsou realizovány projekty strategického charakteru s rozpočty v řádech desítek milionů Kč. Zároveň doporučujeme konzultaci projektů jak s odd. řízení ITI, tak i při přípravě projektů pro IROP s konzultačním servisem CRR.

Co je to Integrovaná strategie ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 a z čeho se skládá?

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 je strategickým dokumentem, který analyzuje území Ústecko-chomutovské aglomerace a shrnuje jeho konkrétní problémy, potřeby, příležitosti a v návaznosti na ně stanovuje cíle a opatření, která jsou stěžejní pro rozvoj regionu.

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 se skládá ze dvou částí, a to z koncepční části a akčního plánu. Samotný akční plán se skládá z programových rámců pro jednotlivé operační programy, které budou obsahovat informace o konkrétních projektech, jež bude možné prostřednictvím ITI podpořit. Propsání projektů do programových rámců znamená, že dochází k rezervaci prostředků na jeho realizaci. 

 

Jaká témata budou prostřednictvím nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v programovém období 2021-2027 podporována?

Témata podpory vyplývají z potřeb území a podporovaných aktivit v operačních programech. V rámci ITI budou podporována tato témata:

 • Lidské zdroje (IROP, OP Z)
  • prostupné zaměstnávání, zvyšování kompetencí cílových skupiny pro trh práce, sociální bydlení s dlouhodobým koncepčním přístupem, dluhové poradenství, podpora zaměstnanosti atd.,
  • infrastruktura mateřských škol – budování kapacity (ve vybraných ORP), zvyšování kvality podmínek na základě zjištění hygienických požadavků Krajské hygienické stanice,
  • infrastruktura základních škol – odborné učebny, vnitřní konektivita, budování zázemí pro školní družiny a další doplňkové aktivity,
 • Ekonomika (OP JAK, OP TAK)
  • dlouhodobá mezisektorová spolupráce, sdílená výzkumná infrastruktura s důrazem na rozvoj MSP,
 • Doprava a dopravní infrastruktura (IROP, OP D)
  • ITS a telematika, bezpečnost dopravy, cyklostezky, výstavba/modernizace tramvajových nebo trolejbusových tratí, nákup bezemisních/nízkoemisních vozidel, výstavba dobíjecích/vodíkových stanic pro veřejnou dopravu, přestupní terminály, parkovací systémy zajišťující přestup na veřejnou dopravu (P+R, B+R, K+R) atd.,
 • Životní prostředí a veřejný prostor (IROP, OP ŽP)
  • veřejná prostranství, sídelní zeleň, energetické úspory, odpadové hospodářství aj.,
 • Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch (IROP)
  • infrastruktura cestovního ruchu, revitalizace památek, muzeí a knihoven.

Podrobnější informace k podporovaným aktivitám naleznete na tomto webu v sekci Podporované aktivity 2021-2027.

Jsou známy konkrétní podmínky podpory?

Konkrétní podmínky podpory či způsobilost výdajů nejsou zatím známy, ale ke zveřejnění dojde pravděpodobně ve 2. čtvrtletí roku 2022. Do této doby doporučujeme se řídit podmínkami podpory z programového období 2014-2020, které jsou zveřejněny u jednotlivých výzev Řídicích orgánů. Dále je možné vycházet z již zveřejňovaných informací a dokumentů Řídicích orgánů k programovému období 2021-2027, konkrétně se jedná o programové dokumenty či návrhy obecných pravidel pro žadatele a příjemce (např. IROP, OP ŽP). V této souvislosti doporučujeme sledovat stránky Řídicích orgánů.

V případě IROP dále doporučujeme využít konzultační servis CRR. V neposledním případě je možné se obracet na odd. řízení ITI, které Vás případně nasměruje správným směrem.

Jak mohu podat projekt do ITI?

Pravděpodobně v 2. polovině roku 2022 budou nositelem ITI vyhlášeny tzv. výzvy k předkládání strategických projektů do programových rámců, do kterých bude nutné přihlásit všechny uvažované projekty do nástroje ITI. Bude se tak jednat o oficiální sběr strategických projektů, ze kterých bude následně sestaven akční plán na programové období 2021-2027, který bude obsahovat programové rámce. Upozorňujeme, že přihlášení strategických projektů do těchto výzev bude pro podporu projektů klíčové a nezbytné. Následná aktualizace sběru strategických projektů bude probíhat pouze v případě volných finančních prostředků! V této souvislosti doporučujeme sledovat web ITI ÚChA.

Pro podání/přihlášení projektu do ITI bude sloužit jednoduchý formulář strategického projektu, který bude zveřejněn na webu ITI ÚChA. Vyplněný formulář bude zasílán na oddělení řízení ITI datovou schránkou a zároveň prostřednictvím e-mailu.

 

Kdy a jakým způsobem se dozvím, že dojde/došlo k vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců?

Vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců je plánováno na 2. polovinu roku 2022. V případě, že zbydou finanční prostředky v rámci jednotlivých výzev, bude docházet v následujících letech k vyhlášení dalších výzev a aktualizaci programových rámců.

Informace o vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců bude s časovým předstihem zveřejněna v sekci harmonogramu výzev  na tomto webu. K následnému zveřejnění výzev dojde taktéž na webu ITI ÚChA a úředních deskách statutárních měst (Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem).

Co se stane s podaným Formulářem strategického projektu přihlášeným do výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce?

Po podání formuláře strategického projektu proběhne hodnocení všech strategických projektů, po kterém dojde k jejich posouzení ze strany dotčené pracovní skupiny na základě hodnotících kritérií (první draft obecných kritérií je dostupný v Dokumenty 2021-2027)  a poté i Řídicího výboru ITI ÚChA. Z obdržených projektů bude následně sestaven návrh programového rámce, který bude projednán a schvalován v orgánech nositele ITI ÚChA a předložen Řídicím orgánům operačních programů.

V případě, že bude nutné ze strany žadatele provést úpravu či doplnění informací uvedených ve formuláři strategického projektu, bude kontaktován (opět prostřednictvím datové schránky a e-mailu).

 

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku nebo Vám je něco nejasné? Napište nám a my Vám odpovíme. Potřebné kontakty naleznete v sekci Kontakty. V případě, že by Váš dotaz mohl být užitečný i pro další žadatele, odpověď uveřejníme.

Veškeré zmiňované informace se mohou v čase upřesňovat či doplňovat. Sledujte naše webové stránky ať Vám nic neunikne!

 

 

Archiv

Předkládání projektů do ITI 2014-2020