Výzvy pro předkládání projektových záměrů jsou schvalovány v Řídicím výboru ITI (ŘV ITI) a následně jsou zveřejňovány na těchto webových stránkách a rovněž na úředních deskách měst Děčína, Chomutova, Mostu, Teplic a Ústí nad Labem. Žadatel vyplní projektový záměr do dané výzvy (formulář projektového záměru je k dispozici v záložce „Dokumenty“) a podepsaný statutárním zástupcem žadatele (či pověřenou osobou na základě plné moci) ho zašle elektronicky prostřednictvím datové schránky či ho v úředních hodinách doručí na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem, a to nejpozději do data stanoveného výzvou. Pokud je v projektovém záměru jednoznačně uvedeno zařazení pod výzvu nositele ITI a jsou vyplněna všechna pole, formální ani věcné nedostatky nejsou důvodem pro vyřazení záměru z navazujícího procesu.

Adresa nositele:
Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Oddělení řízení ITI
Velká Hradební 2336/8
401 00  Ústí nad Labem

ID datové schránky: vt8bhx2
(dokument směřujte na Oddělení řízení ITI)

Po uplynutí lhůty na předkládání projektových záměrů (standardně 1 měsíc) stanovené ve výzvě budou jejich předkladatelé na základě uvedených kontaktů přizváni do pracovní skupiny ustanovené k této výzvě z předkladatelů projektových záměrů a případně i expertů na dané téma v roli poradců jmenovaných Řídicím výborem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace.

Předkladatelé na úvodním jednání pracovní skupiny představí své projektové záměry a pokusí se ve spolupráci s ostatními předkladateli dojít k takovému integrovanému řešení tvořenému souborem projektových záměrů, které bude naplňovat v maximální míře parametry výzvy. Projektové záměry tak mohou být v rámci činnosti pracovní skupiny dále rozpracovávány a upravovány.

Pracovní skupina se může scházet opakovaně, dokud se jí za koordinace tematického koordinátora nepodaří vytvořit odpovídající soubor projektů. V případě, že shoda předkladatelů není možná, mohou být výstupem z pracovní skupiny konkurenční soubory projektů, ale pouze za předpokladu, že oba odpovídají parametrům výzvy.

Z každého jednání pracovní skupiny je pořizován zápis.

Ve spolupráci Manažera ITI a tematického koordinátora je soubor projektových záměrů předáván k projednání ŘV ITI, který posuzuje soulad projektových záměrů s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace (ISg ÚChA).

Kritéria pro posouzení souladu projektového zahrnují povinná kritéria definovaná v příloze č. 15 Metodického pokynu pro integrované nástroje (k dispozici v sekci „Dokumenty“) vztahující se k jednotlivých projektů a vlastní kritéria vztahující k celým souborům projektových záměrů a míře, do jaké naplňují strategii ITI z věcného, časového a finančního hlediska. Kritéria dle přílohy č. 15 MPIN:

 • Projekt   je v souladu s tematickým zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů  a je zařazen do jednoho opatření (podopatření).
 • Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.
 • Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území .
 • Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě.
 • Projekt má jednoznačně popsané financování v souladu s výzvou.
 • Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich role v projektu.
 • Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI.
 • Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané opatření a výzvu nositele ITI.
 • Předkladatelé prokazatelně připravovali projektový záměr v koordinaci s nositelem ITI a ostatními partnery.

Vlastní kritéria jsou využita pouze v případě, kdy je výstupem z pracovní skupiny více souborů projektových záměrů. V takovém případě ŘV ITI ÚChA posoudí předložené soubory projektů podle 3 kritérií (boduje se od 1 – nejméně do x – nejvíce, kdy x = počet souborů projektů). Všechny předložené soubory projektů musí být posuzovány ve vzájemném porovnání. Soubory jsou posuzovány podle těchto kritérií:

 • Poměr cena/výkon.
 • Počet žadatelů v souboru projektů.
 • Zasažené území/cílová skupina.

Podrobná definice těchto kritérií je uvedena v Operačním manuálu nositele ITI a předkladatelé jsou s ní seznámeni na prvním jednání pracovní skupiny.

V případě, že některý projektový záměr není dle ŘV ITI ÚChA v souladu s IS ÚChA, je takový projektový záměr a celý soubor projektů, do které je zařazen, vrácen k přepracování pracovní skupině resp. nositeli projektu. Případné konkurenční soubory projektových záměrů postupují do dalšího hodnocení.

ŘV ITI ÚChA následně rozhodne, kterému souboru projektů vydá souhlasné/nesouhlasné stanovisko, které je přílohou žádosti o podporu do následné výzvy Operačního programu či výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI. ŘV ITI ÚChA vydá souhlasné stanovisko každému projektovému záměru z preferovaného souboru projektových záměrů na základě výše uvedeného bodování, a to do výše nepřesahující 100 % rezervace alokace daného integrovaného nástroje v části pokryté výzvou nositele ITI. Ostatní projektové záměry obdrží nesouhlasné vyjádření ŘV ITI ÚChA.

Nositel ITI ÚChA informuje předkladatele o rozhodnutí ŘV ITI ÚChA prostřednictvím těchto webových stránek a minimálně jednou další formou elektronické komunikace (datová schránka/e-mail).

Po předložení projektové žádosti se stanoviskem ŘV ITI ÚChA prochází projekt hodnocením, nicméně v případě překročení kvalitativní hranice dle výzvy Operačního programu či Zprostředkujícího subjektu ITI je mu automaticky přidělena požadovaná dotace.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky odd. řízení ITI, kteří Vám rádi zodpoví Vaše otázky a vysvětlí případné nejasnosti.