Žadatel/příjemce má povinnost oznámit poskytovateli dotace změny, které v průběhu realizace a udržitelnosti projektu nastanou. Oznámení provádí prostřednictvím MS2014+, záložka Žádost o změnu.

V případě, že změna integrovaného projektu vyžaduje vyjádření nositele ITI (uvedeno v záložce Dokumenty), žadatel/příjemce zašle žádost o vyjádření nositele ITI elektronicky prostřednictvím datové schránky či ho v úředních hodinách doručí na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem či ho zašle e-mailem s  uvedenou přílohou manažerovi ITI (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Adresa nositele:
Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Oddělení řízení ITI
Velká Hradební 2336/8
401 00  Ústí nad Labem

ID datové schránky: vt8bhx2
(dokument směřujte na Oddělení řízení ITI)

Podstatné změny, které zakládají změnu právního aktu a ke kterým se vyjadřuje nositel ITI, jsou následující:

 • změna termínů ukončení realizace projektu,
 • změna termínů naplnění indikátorů,
 • změny cílových hodnot indikátorů,
 • změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu,
 • změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu,
 • změny aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru,
 • finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení příspěvku ESIF, případně čerpání SR v letech.

Nositel ITI posoudí, zda navrhovaná změna není v rozporu se schválenou strategií ITI. V rámci posouzení mohou nastat následující případy:

 1. Změna není v rozporu se schválenou strategií ITI – nositel ITI vydá příjemci kladné stanovisko – do 5 pracovních dnů od rozhodnutí Řídicího výboru ITI nebo vyjádření manažera ITI
 2. Změna je v rozporu se schválenou strategií ITI a nositel ITI nehodlá provést změnu strategie ITI – nositel ITI vydá příjemci záporné stanovisko - do 5 pracovních dnů od rozhodnutí Řídicího výboru ITI nebo vyjádření manažera ITI
 3. Změna je v rozporu se schválenou strategií ITI a nositel hodlá provést odpovídající změnu strategie ITI – nositel vydá příjemci vyjádření, že byla zahájena změna strategie ITI a finální stanovisko bude vydáno po ukončení změnového řízení na změnu strategie ITI - do 5 pracovních dnů od schválení změny strategie ITI.

V případě, že se jedná o podstatnou změnu, která:

 • snižuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt,
 • snižuje celkové způsobilé výdaje projektu,
 • mění finanční plán projektu v jednotlivých letech (přesuny mezi jednotlivými roky), pokud byl součástí projednaného projektového záměru,
 • zvyšuje hodnoty závazných indikátorů projektu,
 • zkracuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,

může řídicí orgán stanovit, že žadatel/příjemce za této situace dokládá jako povinnou přílohu žádosti o podstatnou změnu „vyjádření manažera ITI".

Vzhledem k tomu, že výše uvedené procesy mohou být velmi časově náročné, je nutné podstatné změny projektu intenzivně konzultovat s nositelem ITI.