ITI (Integrovaná územní investice) je jedním z integrovaných nástrojů, které jsou využívány v programovém období 2014-2020 pro získávání finančních prostředků z operačních programů EU. Nástroj ITI je určen pro rozvoj metropolitních oblastí, kam se dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 řadí také Ústecko-chomutovská aglomerace. Ta je kromě území statutárních měst Ústeckého kraje (Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem) vymezena i jejich funkčním zázemím.

Hlavní výhodou ITI je rezervace finančních prostředků na integrované projekty s významným dopadem do území a možnost čerpání finančních prostředků z více operačních programů EU – v případě ITI Ústecko-chomutovské aglomerace se konkrétně jedná o Integrovaný regionální operační program (IROP), OP Životní prostředí, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Doprava a OP Zaměstnanost. Žadateli také nebudou pouze města a obce, ale rovněž další subjekty (dopravní podniky, univerzity, neziskové organizace atd.) mající významnou roli v oblasti, ve které působí.

Základním podkladem a oporou pro nástroj ITI Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, na které města spolupracovala se společnostmi MEPCO, s. r. o., SPF Group, s. r. o. a EUFC CZ, s. r. o. Na základě analýz, identifikovaných potřeb území a možností operačních programů byly určeny čtyři prioritní oblasti (doprava, životní prostředí, udržitelná ekonomika a sociální soudržnost), které byly následně za činnosti pracovních skupin dále rozpracovávány a byly v nich hledány příležitosti pro komplexní řešení dílčích problémů. Jelikož celý proces přípravy a realizace ITI je založen na principu partnerství, účastnilo se pracovních skupin široké spektrum zástupců měst a odborníků na řešená témata.