Vize Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace

Ústecko–chomutovská aglomerace je urbanizovanou, ekonomicky významnou částí České republiky. Hospodářská výkonnost regionu vychází z pestré odvětvové základny a z napojení na německou ekonomiku v oblasti investic a trhu práce. Celá oblast Ústecko-chomutovské aglomerace je dobře dopravně dostupná a vnitřně propojená. Obyvatelé měst zde žijí ve zdravém životním prostředí, v bezpečí a ve zlepšených sociálních podmínkách.

Strategický cíl Integrované strategie je zformulován na základě hlavních závěrů analytické části a naplňuje stanovenou vizi. Splnění strategického cíle může být dosaženo jen současným splněním níže uvedených specifických cílů.

Strategický cíl Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace

Aktivizovat lidské zdroje, zvýšit jejich mobilitu a zlepšit životní prostředí, kvalitu života a podmínky k podnikání v Ústecko-chomutovské aglomeraci jako nutný předpoklad pro udržitelný rozvoj a sociální stabilitu regionu.

Následně byly vydefinovány 4 prioritní oblasti, přičemž každá prioritní oblast byla dále rozpracována do konkrétnější úrovně specifických cílů, ke které jsou navázána jednotlivá opatření, jejichž prostřednictvím budou cíle naplňovány. Ne všechny specifické cíle a ne všechna opatření jsou ovšem naplnitelná prostřednictvím nástroje ITI vzhledem k omezením plynoucích z vyjednávání s řídicími orgány operačních programů či vzhledem k omezené alokaci. Tato opatření, která se aktuálně nepromítají do finančního plánu a nejsou v rámci ITI podložena konkrétním rozpočtem jsou v níže uvedených schématech podbarvena bíle.

PO1: Dopravní dostupnost a vnitřní propojenost regionu

PO2: Krajina a životní prostředí

PO3: Konkurenceschopná ekonomika postavená na moderních technologich, znalostech a inovacích

PO4: Sociální soudržnost

Schéma

 

Aktuální znění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2014-2020 je dostupné v sekci Dokumenty 2014-2020.