V případě plánované žádosti o změnu v projektu je zapotřebí nejdříve identifikovat, zda se jedná o:

  • změnu strategického projektu – tzn. obdrželi jste již kladné Vyjádření ŘV ITI, nicméně projekt doposud nebyl podán do výzvy řídicího orgánu či mu nebyl vydán právní akt. Tuto změnu je tedy zapotřebí podat, pokud se jedná o úpravu formuláře strategického projektu, tzn. je zapotřebí úprava Vyjádření ŘV ITI.
  • změnu projektu – tzn. již došlo k podání žádosti o podporu (projekt byl podán do výzvy řídicího orgánu) či vydání právního aktu. Jedná se tedy o případ, kdy je žádáno pouze vyjádření ke změně.

Před podáním jakékoliv žádosti o změnu důrazně doporučujeme návrh žádosti o změnu vč. případných příloh konzultovat s odd. řízení ITI.

V rozklikávací nabídce níže naleznete podrobnější informace o jednolivých typech změn a způsobu podávání žádostí o změnu.

 

Změny strategického projektu

Žadatel může předložit žádost o změnu na dílčí části strategického projektu s výjimkou hlavních identifikátorů projektů (např. nositel projektu). Změny posuzuje nositel ITI, přičemž není možné podpořit změny, které by svým rozsahem ovlivnily původní seznam úspěšných projektů v rámci dané výzvy ITI.  

Specifickou situací, kterou je rovněž nutné řešit změnou strategického projektu je posun termínu podání žádosti o podporu (tzn. prodloužení platnosti Vyjádření ŘV ITI). Žadatel může požádat opakovaně, nicméně v maximálním součtu 6 měsíců za splnění předpokladu:

  • platného Vyjádření ŘV ITI v době podání žádosti o změnu strategického projektu,
  • změny, která neovlivní původní seznam úspěšných projektů v rámci dané výzvy ITI.

Veškeré změny strategického projektu včetně prodloužení platnosti Vyjádření ŘV ITI je možné projednávat souběžně v rámci jedné žádosti o změnu. Nebude-li žadatel schopen splnit závazek podání žádosti o podporu dle termínu uvedeného ve formuláři strategického projektu, a to z důvodu např. nevyhlášené výzvy řídicího orgánu, bude platnost Vyjádření ŘV ITI prodlouženo automaticky.

Jak podat žádost o změnu strategického projektu?

V případě, že plánujete předložit změnu ve strategickém projektu, vyplňte a zašlete Žádost o změnu strategického projektu vč. upraveného formuláře strategického projektu prostřednictvím e-mailu na manažera ITI (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Formulář žádosti o změnu strategického projektu je stejný pro oba typy změn a musí být podepsán:

  • kontaktní osobou uvedenou ve Formuláři strategického projektu, který byl přihlášen do Výzvy ITI (tento postup neplatí v případě změny kontaktní osoby)
  • statutárním zástupcem žadatele či jím zmocněnou osobou k tomuto úkonu (v takovém případě je nutné do příloh žádosti o změnu doložit plnou moc)

Upozorňujeme, že každá změna provedená ve formuláři strategického projektu, musí být v žádosti o změnu strategického projektu uvedena a odůvodněna! Cílem změny strategického projektu není aktualizace formuláře strategického projektu, ale provedení pouze nezbytných úprav kvůli následnému souladu s žádostí o podporu.

Změny projektu

Dle závažnosti změn projektu v realizaci (případně při podání žádosti o podporu) vyřizuje žádost o změnu projektu v realizaci ŘV ITI či manažer ITI. Nositel ITI se vyjadřuje pouze v rámci operačních programů, jejichž ŘO či zprostředkující subjekty zapojení nositele ITI přímo vyžadují (např. IROP).

Jak podat žádost o změnu projektu v realizaci?

V případě, že plánujete předložit změnu projektu v realizaci, vyplňte a zašlete Žádost o změnu projektu prostřednictvím e-mailu na manažera ITI (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Formulář žádosti o změnu projektu v realizaci musí být podepsán zástupcem žadatele.

Upozorňujeme, že každá změna musí být v žádosti o změnu projektu v realizaci uvedena a odůvodněna!

 

V případě potřeby jsme Vám k dispozici.

 

Archiv - Podávání žádostí o změnu projektů v programovém období 2014-2020