V případě plánované žádosti o změnu v projektu je zapotřebí nejdříve identifikovat, zda se jedná o:

  • žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI - tzn. projektu bylo vydáno kladné Vyjádření ŘV ITI s tím, že v rámci projektu bude či aktuálně je podána žádost o podporu (projekt byl podán do výzvy řídicího orgánu), nicméně stále nemá vydaný právní akt
  • žádost o vyjádření nositele ITI ke změně projektu – tzn. již došlo k podání žádosti o podporu (projekt byl podán do výzvy řídicího orgánu) a byl mu vydán právní akt

Před podáním jakékoliv žádosti o změnu důrazně doporučujeme návrh žádosti o změnu vč. případných příloh konzultovat s odd. řízení ITI.

V rozklikávací nabídce níže naleznete podrobnější informace o jednolivých typech změn a způsobu podávání žádostí o změnu.

 

Žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI

Žadatel může předložit žádost o změnu na dílčí části strategického projektu s výjimkou hlavních identifikátorů projektů (např. nositel projektu). Změny posuzuje nositel ITI, přičemž není možné podpořit změny, které by svým rozsahem ovlivnily původní seznam úspěšných projektů v rámci dané výzvy ITI.  

Specifickou situací, kterou je rovněž nutné řešit změnou strategického projektu je posun termínu podání žádosti o podporu (tzn. prodloužení platnosti Vyjádření ŘV ITI). Žadatel může požádat opakovaně, nicméně v maximálním součtu 6 měsíců za splnění předpokladu:

  • platného Vyjádření ŘV ITI v době podání žádosti o změnu strategického projektu,
  • změny, která neovlivní původní seznam úspěšných projektů v rámci dané výzvy ITI.

Veškeré změny strategického projektu včetně prodloužení platnosti Vyjádření ŘV ITI je možné projednávat souběžně v rámci jedné žádosti o změnu. Nebude-li žadatel schopen splnit závazek podání žádosti o podporu dle termínu uvedeného ve formuláři strategického projektu, a to z důvodu např. nevyhlášené výzvy řídicího orgánu, bude platnost Vyjádření ŘV ITI prodlouženo automaticky.

Jak podat žádost o změnu strategického projektu?

V případě, že plánujete předložit změnu ve strategickém projektu, vyplňte a zašlete Žádost o změnu strategického projektu a Vyjádření ŘV ITI vč. upraveného formuláře strategického projektu prostřednictvím e-mailu na manažera ITI (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Formulář žádosti o změnu strategického projektu je stejný pro oba typy změn a musí být podepsán:

  • kontaktní osobou uvedenou ve Formuláři strategického projektu, který byl přihlášen do Výzvy ITI (tento postup neplatí v případě změny kontaktní osoby)
  • statutárním zástupcem žadatele či jím zmocněnou osobou k tomuto úkonu (v takovém případě je nutné do příloh žádosti o změnu doložit plnou moc)

Upozorňujeme, že každá změna provedená ve formuláři strategického projektu, musí být v žádosti o změnu strategického projektu uvedena a odůvodněna! Cílem změny strategického projektu není aktualizace formuláře strategického projektu, ale provedení pouze nezbytných úprav kvůli následnému souladu s žádostí o podporu.

Žádost o vyjádření nositele ITI ke změně projektu

Dle závažnosti změn projektu (po vydání právního aktu) vyřizuje žádost o vyjádření nositele ITI ke změně projektu ŘV ITI či manažer ITI. Nositel ITI se vyjadřuje pouze v rámci operačních programů, jejichž ŘO či zprostředkující subjekty zapojení nositele ITI přímo vyžadují (např. IROP).

Jak podat žádost o změnu projektu v realizaci?

V případě, že plánujete předložit změnu projektu v realizaci, vyplňte a zašlete Žádost o vyjádření nositele ITI ke změně projektu prostřednictvím e-mailu na manažera ITI (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Formulář žádosti o změnu projektu v realizaci musí být podepsán zástupcem žadatele.

Upozorňujeme, že každá změna musí být v žádosti o vyjádření nositele ITI ke změně projektu uvedena a odůvodněna!

 

V případě potřeby jsme Vám k dispozici.

 

Archiv - Podávání žádostí o změnu projektů v programovém období 2014-2020