V programovém období 2021-2027 se  projekty přihlašují/podávají v rámci vypsaných výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (Výzev ITI). Veškeré podrobnosti k podávání projektů, vyhlašování výzev ITI a vysvětlení pojmů naleznete níže v rozklikávacím menu. 

Jaké projekty je možné podpořit v rámci ITI Ústecko-chomutovské aglomerace?

V rámci ITI Ústecko-chomutovské aglomerace je možné podpořit projekty, které:

 • jsou provázané (integrované) a v rámci integrovaného řešení mají významný dopad do konkrétního území Ústecko-chomutovské aglomerace (názorná ukázka integrovaných řešení/integrovanosti je dostupná na tomto webu v sekci Pojetí integrovanosti),
 • jsou v pokročilejší fázi připravenosti,
 • jsou v souladu s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 (aktuální verze strategie je zveřejněna na tomto webu v sekci Dokumenty 2021-2027), 
 • jsou v souladu s některým integrovaným řešení v Integrované strategii Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027, konkrétně v území a aktivitách (naleznete v aktuální verzi strategie v podkapitole 3.3)
 • jsou v souladu s operačními programy (např. IROP, OP ŽP, OP D),
 • se realizují ve vymezeném území Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027.

Obecně platí, že prostřednictvím nástroje ITI jsou realizovány projekty strategického charakteru s rozpočty v řádech desítek milionů Kč. Zároveň doporučujeme konzultaci projektů jak s odd. řízení ITI, tak i při přípravě projektů pro IROP s konzultačním servisem CRR. Pro konzultace strategických projektů směřovaných do OP ŽP je možné se obracet na SFŽP ČR.

Co je to Integrovaná strategie ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 a z čeho se skládá?

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 je strategickým dokumentem, který analyzuje území Ústecko-chomutovské aglomerace a shrnuje jeho konkrétní problémy, potřeby, příležitosti a v návaznosti na ně stanovuje cíle a opatření, která jsou stěžejní pro rozvoj regionu.

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 se skládá ze dvou částí, a to z koncepční části a akčního plánu. Samotný akční plán se skládá z programových rámců pro jednotlivé operační programy, které obsahují informace o konkrétních projektech, jež bude možné prostřednictvím ITI podpořit. Propsání projektů do programových rámců znamená, že dochází k rezervaci prostředků na jeho realizaci. 

Pozn.: Programový rámec OP TAK není prozatím sestavován s ohledem na aktuální absorpční kapacitu. Programový rámec OP Zaměstnanost není sestavován v kontextu odlišné implementace.

Jaká témata jsou prostřednictvím nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v programovém období 2021-2027 podporována?

Témata podpory vyplývají z potřeb území a podporovaných aktivit v operačních programech. V rámci ITI je je možné podpořit tato témata:

 • Lidské zdroje (IROP, OP Z+)
  • infrastruktura mateřských škol – budování kapacity (ve vybraných ORP, tzn. dle stanovených podmínek IROP), zvyšování kvality podmínek na základě zjištění hygienických požadavků Krajské hygienické stanice,
  • infrastruktura základních škol – odborné učebny, vnitřní konektivita, budování zázemí pro školní družiny a další doplňkové aktivity,
  • prostupné zaměstnávání, sociální bydlení s dlouhodobým koncepčním přístupem, dluhové poradenství atd.,
 • Ekonomika (OP JAK, OP TAK)
  • dlouhodobá mezisektorová spolupráce, sdílená výzkumná infrastruktura s důrazem na rozvoj MSP,
 • Doprava a dopravní infrastruktura (IROP, OP D)
  • ITS a telematika, bezpečnost dopravy, cyklostezky, výstavba/modernizace tramvajových nebo trolejbusových tratí, nákup bezemisních/nízkoemisních vozidel, výstavba dobíjecích/vodíkových stanic pro veřejnou dopravu, přestupní terminály, parkovací systémy zajišťující přestup na veřejnou dopravu (P+R, B+R, K+R) atd.,
 • Životní prostředí a veřejný prostor (IROP, OP ŽP)
  • veřejná prostranství, sídelní zeleň, energetické úspory, odpadové hospodářství,
 • Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch (IROP)
  • infrastruktura cestovního ruchu, revitalizace památek, muzeí a knihoven.

Podrobnější informace k podporovaným aktivitám naleznete na tomto webu v sekci Podporované aktivity 2021-2027 či v Dokumentech 2021-2027.

Jsou známy konkrétní podmínky podpory?

Konkrétní podmínky podpory, způsobilost výdajů, pravidla pro žadatele jsou postupně zveřejňovány na stránkách řídicích orgánů operačních programů v rámci jednotlivých výzev či v záložkách s dokumenty. 

U oblastí, u kterých dosud nejsou zveřejněny konkrétní podmínky podpody, způsobilost či podporované aktivity, je možné se inspirovat podmínkami podpory z programového období 2014-2020, které jsou zveřejněny u jednotlivých výzev Řídicích orgánů. V této souvislosti doporučujeme sledovat stránky Řídicích orgánů.

V případě IROP dále doporučujeme využívat konzultační servis CRR. Pro konzultace strategických projektů směřovaných do OP ŽP je možné se obracet na SFŽP ČR. V neposledním případě je možné se obracet na odd. řízení ITI, které Vás případně nasměruje správným směrem.

Jak mohu podat projekt do ITI?

Nositelem ITI došlo dne 23. června k vyhlášení tzv. výzvev k předkládání strategických projektů do programových rámců (dále Výzva ITI), do kterých bylo nutné přihlásit všechny uvažované projekty do nástroje ITI. Jednalo se o oficiální sběr strategických projektů, ze kterých bude následně sestaven akční plán na programové období 2021-2027, který bude obsahovat programové rámce (seznamy strategických projektů pro jednotlivé operační programy). Upozorňujeme, že přihlášení strategických projektů do těchto výzev ITI bylo pro podporu projektů klíčové a nezbytné, protože představují oficiální proces, tzn. pokud jste v rámci předchozího sběru záměrů vyplňovali vstupní projektové fiche, bylo nutné každý projekt řádně přihlásit do relevantní Výzvy ITI! Následná aktualizace sběru strategických projektů bude probíhat pouze v případě úspory finančních prostředků v rámci strategických projektů! V této souvislosti doporučujeme sledovat web ITI ÚChA, např. aktuality, harmonogram výzev.

Pro podání/přihlášení projektu do ITI slouží jednoduchý formulář strategického projektu, který je přílohou jednotlivých výzev ITI na webu ITI ÚChA (Archiv výzev). Upozorňujeme, že formulář strategického projektu je vždy přizpůsobován pro konkrétní výzvu ITI, proto není možné přihlašovat strategický projekt v jiném formuláři než v tom, který je přílohou relevantní výzvy ITI.

Formulář strategického projektu s podpisem statutárního zástupce žadatele je přijímán jednou z níže uvedených možností:

 1. Datovou schránkou
  ID datové schránky: vt8bhx2
  V elektronické zásilce musí být v kolonce věc/popis dokumentu uvedena poznámka: „NEOTVÍRAT! – předat na odbor MOSRI na oddělení řízení ITI“

 2. Osobním podáním na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem na adrese:
  Velká Hradební 2336/8
  401 00 Ústí nad Labem
  Obálka musí být opatřena poznámkou v levém horním rohu: „NEOTVÍRAT! – předat na odbor MOSRI na oddělení řízení ITI“

 

Zároveň je nutné Formulář strategického projektu poslat v elektronické podobě ve formátu .pdf na všechny níže uvedené e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Jaké přílohy jsou povinnou součástí Formuláře strategického projektu?

Při podávání/přihlašování formuláře strategického projektu nebyly požadovány žádné přílohy. Výjimkou byla pouze plná moc v případech, kdy formulář strategického projektu nebude podepisovat statutární zástupce žadatele.

Pravdivost a úplnost veškerých informací žadatel potvrzoval souhrnným čestným prohlášením, které je uvedeno ve formuláři strategického projektu. Nicméně nositel ITI si vyhradil právo vyžádat si relevantní dokumenty potvrzující pravdivost uváděných údajů, a to i nad rámec referenčních dokumentů uváděných u hodnoticích kritérií. V případě prokázání uvedení nepravdivého údaje ve formuláři strategického projektu má nositel ITI právo strategický projekt vyřadit z dalšího hodnocení.

Je možné konzultovat Formulář strategického projektu před jeho podáním do relevantní výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce?

Po vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (dále výzvy ITI) došlo ze strany ITI ÚChA k uskutečnění dvou online workshopů/seminářů pro žadatele, jejichž hlavní náplní byla:

 • praktická ukázka vyplňování formuláře strategického projektu,
 • připomenutí důležitých informací k přihlašování/podávání formulářů strategických projektů,
 • prostor pro dotazy žadatelů.

Prezentaci z uskutečněných online workshopů/seminářů včetně doporučení pro vyplňování Formulářů strategických projektů naleznete zde

V případě, že i po tomto workshopu si nebude žadatel jistý, zda vyplnil Formulář strategického projektu správně, je možné ho individuálně konzultovat s oddělení řízení ITI. Upozorňujeme, že v případě využití této individuální konzultace je nutné počítat s časovou rezervou, tzn. není možné konzultovat Formuláře strategického projektu těsně před uzavřením výzvy ITI.

Jsou dostupná nějaká doporučení pro vyplňování Formuláře strategického projektu?

V rámci uskutečněných dvou online workshopů/seminářů pro žadatele byla prezentována doporučení pro vyplňování Formulářů strategických projektů (dále jen formulář). Jednalo se zejména o doporučení:

 • kdy je nutné vyplňovat relevantní formulář,
 • formulář je nutné vyplňovat, forma podpisu (elektronický, fyzický) je v kompetenci žadatele,
 • zaslaný formulář musí být čitelný,
 • dodatečné needitovat formulář (mazat „našeptávání“ je samozřejmě žádoucí),
 • vyplňovat formulář spíše obecněji a dílčí informace následně zpřesňovat do plné žádosti o podporu (tzn. přihlášení do výzvy relevantního řídicího orgánu) kvůli následnému posuzovanému souladu mezi oběma dokumenty,
 • ve výzvě ITI v poli „Další specifika výzvy“ jsou uvedeny např. informace upozorňující na následná kritéria na straně ŘO,
 • u textových polí je stanoven limit počtu znaků – při překročení dojde ke smazání celé poslední úpravy (tedy potenciálně i celého pole při vložení celého textu najednou),
 • k nastavování etap přistupovat jako k finančnímu plánu, tzn. jeho začátek a konec by měl odpovídat předpokládaným termínům zahájení či ukončení fyzické realizace strategického projektu,
 • výchozí hodnoty monitorovacích indikátorů uvádět jako nulové (pozn. cílová hodnota monitorovacího indikátoru je uváděná pro výzvu ITI, nikoliv pro jednotlivý projekt),
 • nezapomeňte formulář kromě datové schránky zaslat i na kontaktní e-maily na odd. řízení ITI, které jsou uvedeny ve výzvě ITI,
  u veřejného prostranství (IROP) doporučujeme uvádět maximální možnou míru dotace (pro tuto aktivitu bude relevantní následná 2. výzva na základě očekávaných vysokých úspor),
 • u liniových staveb je nutné se zaměřit na pole místo realizace projektu,
 • u OP JAK je kladen důraz na popis partnerství,
 • u OP JAK jsou různé možnosti vyplňování výše podpory,
 • na aktivitu Multimodální osobní doprava (přestupní terminály či parkování) se vztahuje aplikace motivačního účinku.

Prezentace ze seminářů je dostupná zde

V případě, že i po prostudování materiálů z proběhlých workshopů/seminářů si nebude žadatel jistý, zda vyplnil Formulář strategického projektu správně, je možné ho individuálně konzultovat s oddělení řízení ITI. Upozorňujeme, že v případě využití této individuální konzultace je nutné počítat s časovou rezervou, tzn. není možné konzultovat Formuláře strategického projektu těsně před uzavřením výzvy ITI.

Co znamená termín ukončení fyzické realizace projektu?

V návaznosti na dotazy k formulářům strategických projektů a podnětům v rámci semináře pro žadatele, které se týkají termínu ukončení fyzické realizace projektu, zveřejňujeme upřesnění výkladu, abychom tím předešli případným problémům v rámci hodnoticího procesu, a to jak na straně ITI ÚChA, tak na straně řídicích orgánů. Přestože se v některých zveřejněných pravidlech pro žadatele a příjemce řídicích orgánů nepracuje s termínem ukončení fyzické realizace projektu, nositel ITI ÚChA jej využívá v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027, a to i právě s ohledem na různé využití související terminologie u jednotlivých řídicích orgánů.

Fyzická realizace projektu v rámci výzev ITI je chápána především v souvislosti s plněním finančního plánu, čemuž odpovídá související požadavek na předpokládané nastavení etap strategického projektu. V tomto kontextu ukončení fyzické realizace znamená ukončení aktivit projektu, které budou (v případě způsobilých výdajů) předmětem proplácení výdajů ze strany řídicího orgánu, tzn. které budou součástí závěrečné žádosti o platbu. Tudíž se nejedná o následnou administrativní činnost. Příkladem ukončení fyzické realizace je u:

 • stavebních projektů – ukončení stavebních prací, resp. termín, kdy je stavba/dílo předáno na základě relevantní dokumentace
 • u nestavebních projektů – předávací protokol

V případě potřeby (např. odlišné požadavky řídicího orgánu) pro následnou plnou žádost o podporu bude případná rozdílnost v terminologii zohledněna v závěrečném stanovisku Řídicího výboru ITI ÚChA.

Kdy a jakým způsobem se dozvím, že dojde či došlo k vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců?

Vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (výzvy ITI) proběhlo dne 23. června 2022 a bylo ukončeno dne 27. července 2022. Jednotlivé výzvy ITI včetně potřebných příloh naleznete v sekci Archiv výzev.

V případě, že strategické projekty v průběhu své realizace uspoří finanční prostředky, bude docházet v následujících letech k vyhlášení dalších výzev a aktualizaci programových rámců. Bližší informace o vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců jsou zveřejněny v harmonogramu výzev  na tomto webu. K následnému zveřejnění výzev docháze taktéž na webu ITI ÚChA a úředních deskách statutárních měst (Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem).

Co se stane s podaným Formulářem strategického projektu přihlášeným do výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce?

Po uplynutí lhůty k přihlašování strategických projektů, která je stanovena ve výzvě k předkládání strategických projektů do programového rámce (dále jen výzva ITI), budou veškeré strategické projekty hodnoceny dle schválených hodnoticích kritérií. Konkrétní sady kritérií jsou přílohou jednotlivých výzev ITI. 

Hodnocení strategických projektů přihlášených v požadovaném termínu, probíhá v několika stupních. Předhodnocení strategických projektů bude provádět referent/i oddělení řízení ITI ve spolupráci s tematickým koordinátorem ITI.  Hodnoticí proces bude dále verifikovat manažer ITI či jím pověřená osoba. Zmíněné hodnocení se mimo jiné zaměřuje na úplnost, jednoznačnost a formální stránku podaných strategických projektů s ohledem na případné vyzvání žadatele k doplnění. Finální hodnocení provádí relevantní pracovní skupina, na jehož základě dochází k vytvoření návrhu seznamu strategických projektů pro relevantní programový rámec.

Po ukončení hodnoticího procesu a vytvoření návrhu seznamu strategických projektů pro programové rámce pracovními skupinami, jsou tyto seznamy strategických projektů schvalovány ze strany Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI). Programové rámce následně schvalují statutární orgány nositele ITI. Poté jsou programové rámce předkládány ke schválení relevantnímu řídicímu orgánu operačního programu (dále jen ŘO).

Strategickým projektům, které budou součástí schváleného programového rámce ze strany řídícího orgánu, bude po vyhlášení relevantní výzvy řídicího orgánu vydáno automaticky vyjádření ŘV ITI, které bude následně povinnou přílohou v rámci žádosti o podporu ve zmíněné výzvě řídicího orgánu operačního programu. Na základě tohoto vyjádření ŘV ITI budou mít strategické projekty rezervované finanční prostředky v nástroji ITI ÚChA pro programové období 2021-2027. 

Kdy žadatelům vzniká nárok na čerpání podpory/dotace prostřednictvím ITI?

Po ukončení hodnoticího procesu a vytvoření a  návrhu seznamu strategických projektů pro programové rámce pracovními skupinami, byly dne 2. 9. 2022 seznamy strategických projektů předloženy Řídicímu výboru ITI (dále jen ŘV ITI), na jehož základě ŘV ITI schválil Programový rámec IROP, OP Životní prostředí a OP Doprava. Programové rámce byly následně schvalovány ze strany statutárních orgánů nositele ITI a předloženy ke schválení relevantnímu řídicímu orgánu operačního programu. Strategickým projektům, které budou součástí schváleného programového rámce ze strany řídícího orgánu, bude po vyhlášení relevantní výzvy řídicího orgánu vydáno automaticky vyjádření ŘV ITI, které bude následně povinnou přílohou v rámci žádosti o podporu ve zmíněné výzvě řídicího orgánu operačního programu. Na základě tohoto vyjádření ŘV ITI budou mít strategické projekty rezervované finanční prostředky v nástroji ITI ÚChA pro programové období 2021-2027. 

O výsledku hodnoticího procesu ze strany nositele ITI ÚChA a vydávání vyjádření ŘV ITI budou žadatelé obeznámeni individuálně prostřednictvím emailu, datové schránky a na této webové stránce ITI ÚChA.

Jakým způsobem se podává žádost o podporu v programovém období 2021-2027?

Strategické projekty, kterým bylo zasláno kladné Vyjádření ŘV ITI mohou podávat své projekty do výzvy řídicího orgánu operačního programu (tzn. podávat žádosti o podporu). Žádost o podporu se podává v monitorovacím systému MS2021+ na internetové adrese: ISKP21+ (mssf.cz). Podrobnější informace jsou poté dostupné na jednotlivých stránkách operačních programů u relevantních výzev, konkrétně se jedná např. o Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, metodické dokumenty.

Pro strategické projekty s rezervací finančních prostředků v ITI ÚChA je povinnou přílohou žádosti o podporu kladné Vyjádření ŘV ITI, které je žadatelům automaticky vydáváno po schválení programového rámce a vyhlášení relevantní výzvy řídicího orgánu operačního programu.

Upozorňujeme, že platnost Vyjádření ŘV ITI je omezena, tzn. shoduje se s nejzazším termínem podání žádosti o podporu, kterou žadatel uváděl v rámci formulářů strategických projektů. Žádost o podporu je tedy nutné podat dříve než platnost Vyjádření ŘV ITI vyprší. Pouze po dobu platného Vyjádření ŘV ITI je v rámci nástroje ITI rezervována alokace – po vypršení platnosti Vyjádření ŘV ITI nárok na rezervaci finančních prostředků žadateli zaniká a rezervovaná alokace se automaticky vrací zpět do nástroje ITI! 

Jakým způsobem je možné požádat o změnu projektu v programovém období 2021-2027?

V případě kdy aktuálně řešíte situaci, kdy plánujete požádat o změnu v projektu je zapotřebí nejdříve identifikovat, zda se jedná o:

 • změnu strategického projektu
 • změnu projektu 

Podle toho jakou změnu projektu aktuálně řešíte, bude nutné vyplnit správný formulář a zaslat ho na odd. řízení ITI. Podrobné informace k jednotlivým typům změn v projekt naleznete v sekci Jak podat žádost o změnu projektu.

 

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku nebo Vám je něco nejasné? Napište nám a my Vám odpovíme. Potřebné kontakty naleznete v sekci Kontakty. V případě, že by Váš dotaz mohl být užitečný i pro další žadatele, odpověď uveřejníme.

Veškeré zmiňované informace se mohou v čase upřesňovat či doplňovat. Sledujte naše webové stránky ať Vám nic neunikne!

 

 

Archiv

Předkládání projektů do ITI 2014-2020