V programovém období 2021-2027 se  projekty přihlašují/podávají v rámci vypsaných výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (Výzev ITI). Veškeré podrobnosti k podávání projektů, vyhlašování výzev ITI a vysvětlení pojmů naleznete níže v rozklikávacím menu. 

Jaké projekty je možné podpořit v rámci ITI Ústecko-chomutovské aglomerace?

V rámci ITI Ústecko-chomutovské aglomerace je možné podpořit projekty, které:

 • jsou provázané (integrované) a v rámci integrovaného řešení mají významný dopad do konkrétního území Ústecko-chomutovské aglomerace (názorná ukázka integrovaných řešení/integrovanosti je dostupná na tomto webu v sekci Pojetí integrovanosti),
 • jsou v pokročilejší fázi připravenosti,
 • jsou v souladu s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 (aktuální verze strategie je zveřejněna na tomto webu v sekci Dokumenty 2021-2027), 
 • jsou v souladu s některým integrovaným řešení v Integrované strategii Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027, konkrétně v území a aktivitách (naleznete v aktuální verzi strategie v podkapitole 3.3)
 • jsou v souladu s operačními programy (např. IROP, OP ŽP, OP D),
 • se realizují ve vymezeném území Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027.

Obecně platí, že prostřednictvím nástroje ITI jsou realizovány projekty strategického charakteru s rozpočty v řádech desítek milionů Kč. Zároveň doporučujeme konzultaci projektů jak s odd. řízení ITI, tak i při přípravě projektů pro IROP s konzultačním servisem CRR. Pro konzultace strategických projektů směřovaných do OP ŽP je možné se obracet na SFŽP ČR.

Co je to Integrovaná strategie ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 a z čeho se skládá?

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 je strategickým dokumentem, který analyzuje území Ústecko-chomutovské aglomerace a shrnuje jeho konkrétní problémy, potřeby, příležitosti a v návaznosti na ně stanovuje cíle a opatření, která jsou stěžejní pro rozvoj regionu.

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 se skládá ze dvou částí, a to z koncepční části a akčního plánu. Samotný akční plán se skládá z programových rámců pro jednotlivé operační programy, které obsahují informace o konkrétních projektech, jež bude možné prostřednictvím ITI podpořit. Propsání projektů do programových rámců znamená, že dochází k rezervaci prostředků na jeho realizaci. 

Pozn.: Obrázek je pouze ilustrativní příklad. Programový rámec OP Zaměstnanost není sestavován v kontextu odlišné implementace.

Jaká témata jsou prostřednictvím nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v programovém období 2021-2027 podporována?

Témata podpory vyplývají z potřeb území a podporovaných aktivit v operačních programech. V rámci ITI je je možné podpořit tato témata:

 • Lidské zdroje (IROP, OP Z+)
  • infrastruktura mateřských škol – budování kapacity (ve vybraných ORP, tzn. dle stanovených podmínek IROP), zvyšování kvality podmínek na základě zjištění hygienických požadavků Krajské hygienické stanice,
  • infrastruktura základních škol – odborné učebny, vnitřní konektivita, budování zázemí pro školní družiny a další doplňkové aktivity,
  • prostupné zaměstnávání, sociální bydlení s dlouhodobým koncepčním přístupem, dluhové poradenství atd.,
 • Ekonomika (OP JAK)
  • dlouhodobá mezisektorová spolupráce,
 • Doprava a dopravní infrastruktura (IROP, OP D)
  • ITS a telematika, bezpečnost dopravy, cyklostezky, výstavba/modernizace tramvajových nebo trolejbusových tratí, nákup bezemisních/nízkoemisních vozidel, výstavba dobíjecích/vodíkových stanic pro veřejnou dopravu, přestupní terminály, parkovací systémy zajišťující přestup na veřejnou dopravu (P+R, B+R, K+R) atd.,
 • Životní prostředí a veřejný prostor (IROP, OP ŽP)
  • veřejná prostranství, sídelní zeleň, energetické úspory, odpadové hospodářství,
 • Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch (IROP)
  • infrastruktura cestovního ruchu, revitalizace památek, muzeí a knihoven.

Podrobnější informace k podporovaným aktivitám naleznete na tomto webu v sekci Podporované aktivity 2021-2027 či v Dokumentech 2021-2027.

Jak mohu podat projekt do ITI?

Projekt je nutné přihlásit do některé z vyhlášených výzev k předkládání strategických projektů do programových rámcu, přičemž předpoklad vyhlášení výzev ITI je pravidelně aktualizován v rámci harmonogramu výzev.

Pro podání/přihlášení projektu do ITI slouží jednoduchý formulář strategického projektu, který je přílohou jednotlivých výzev ITI na webu ITI ÚChA. Upozorňujeme, že formulář strategického projektu je vždy přizpůsobován pro konkrétní výzvu ITI, proto není možné přihlašovat strategický projekt v jiném formuláři než v tom, který je přílohou relevantní výzvy ITI.

Formulář strategického projektu s podpisem statutárního zástupce žadatele je přijímán jednou z níže uvedených možností:

 1. Datovou schránkou
  ID datové schránky: vt8bhx2
  V elektronické zásilce musí být v kolonce věc/popis dokumentu uvedena poznámka: „NEOTVÍRAT! – předat na odbor MOSRI na oddělení řízení ITI“

 2. Osobním podáním na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem na adrese:
  Velká Hradební 2336/8
  401 00 Ústí nad Labem
  Obálka musí být opatřena poznámkou v levém horním rohu: „NEOTVÍRAT! – předat na odbor MOSRI na oddělení řízení ITI“
   

Zároveň je nutné Formulář strategického projektu poslat v elektronické podobě ve formátu .pdf na všechny níže uvedené e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Jaké přílohy jsou povinnou součástí Formuláře strategického projektu?

Při podávání/přihlašování formuláře strategického projektu nejsou požadovány žádné přílohy. Výjimkou byla pouze plná moc v případech, kdy formulář strategického projektu nepodepisuje statutární zástupce žadatele.

Pravdivost a úplnost veškerých informací žadatel potvrzuje souhrnným čestným prohlášením, které je uvedeno ve formuláři strategického projektu. Nicméně nositel ITI si vyhrazuje právo vyžádat si relevantní dokumenty potvrzující pravdivost uváděných údajů, a to i nad rámec referenčních dokumentů uváděných u hodnoticích kritérií. V případě prokázání uvedení nepravdivého údaje ve formuláři strategického projektu má nositel ITI právo strategický projekt vyřadit z dalšího hodnocení.

Jsou dostupná nějaká doporučení pro vyplňování Formuláře strategického projektu?

V rámci uskutečněných dvou online workshopů/seminářů a jednoho prezenčního semináře pro žadatele byla prezentována doporučení pro vyplňování Formulářů strategických projektů (dále jen formulář). Jednalo se zejména o doporučení:

 • zaslaný formulář musí být čitelný,
 • dodatečné needitovat formulář (mazat „našeptávání“ je samozřejmě žádoucí),
 • vyplňovat formulář spíše obecněji a dílčí informace následně zpřesňovat do plné žádosti o podporu (tzn. přihlášení do výzvy relevantního řídicího orgánu) kvůli následnému posuzovanému souladu mezi oběma dokumenty,
 • ve výzvě ITI v poli „Další specifika výzvy“ jsou uvedeny např. informace upozorňující na následná kritéria na straně ŘO,
 • k nastavování etap přistupovat jako k finančnímu plánu,
 • výchozí hodnoty monitorovacích indikátorů uvádět jako nulové,
 • nezapomeňte formulář kromě datové schránky zaslat i na kontaktní e-maily na odd. řízení ITI, které jsou uvedeny ve výzvě ITI.

Prezentace ze semináře online semináře je dostupná zde a z prezenčního semináře je dostupná zde.

Důrazně doporučujeme po vyplnění formuláře ho individuálně konzultovat s oddělení řízení ITI. Upozorňujeme, že v případě využití této individuální konzultace je nutné počítat s časovou rezervou, tzn. není možné konzultovat formulář těsně před uzavřením výzvy ITI.

Co znamená termín ukončení fyzické realizace projektu?

Fyzická realizace projektu v rámci výzev ITI je chápána především v souvislosti s plněním finančního plánu, čemuž odpovídá související požadavek na předpokládané nastavení etap strategického projektu. V tomto kontextu ukončení fyzické realizace znamená ukončení aktivit projektu, které budou (v případě způsobilých výdajů) předmětem proplácení výdajů ze strany řídicího orgánu, tzn. které budou součástí závěrečné žádosti o platbu. Tudíž se nejedná o následnou administrativní činnost.

V případě potřeby (např. odlišné požadavky řídicího orgánu) pro následnou plnou žádost o podporu bude případná rozdílnost v terminologii zohledněna v závěrečném stanovisku Řídicího výboru ITI ÚChA.

Co se stane s podaným Formulářem strategického projektu přihlášeným do výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce?

Po uplynutí lhůty k přihlašování strategických projektů, která je stanovena ve výzvě k předkládání strategických projektů do programového rámce (dále jen výzva ITI), budou veškeré strategické projekty hodnoceny dle schválených hodnoticích kritérií. Konkrétní sady kritérií jsou přílohou jednotlivých výzev ITI. 

Hodnocení strategických projektů přihlášených v požadovaném termínu, probíhá v několika stupních. Předhodnocení strategických projektů bude provádět referent/i oddělení řízení ITI ve spolupráci s tematickým koordinátorem ITI.  Hodnoticí proces bude dále verifikovat manažer ITI či jím pověřená osoba. Zmíněné hodnocení se mimo jiné zaměřuje na úplnost, jednoznačnost a formální stránku podaných strategických projektů s ohledem na případné vyzvání žadatele k doplnění. Finální hodnocení provádí relevantní pracovní skupina, na jehož základě dochází k vytvoření návrhu seznamu strategických projektů pro relevantní programový rámec.

Po ukončení hodnoticího procesu a vytvoření návrhu seznamu strategických projektů pro programové rámce pracovními skupinami, jsou tyto seznamy strategických projektů schvalovány ze strany Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI). Programové rámce následně schvalují statutární orgány nositele ITI. Poté jsou programové rámce předkládány ke schválení relevantnímu řídicímu orgánu operačního programu (dále jen ŘO).

Strategickým projektům, které budou součástí schváleného programového rámce ze strany řídícího orgánu, bude po vyhlášení relevantní výzvy řídicího orgánu vydáno automaticky vyjádření ŘV ITI, které bude následně povinnou přílohou v rámci žádosti o podporu ve zmíněné výzvě řídicího orgánu operačního programu. Na základě tohoto vyjádření ŘV ITI budou mít strategické projekty rezervované finanční prostředky v nástroji ITI ÚChA pro programové období 2021-2027. 

Kdy žadatelům vzniká nárok na čerpání podpory/dotace prostřednictvím ITI?

Strategickým projektům, které budou součástí schváleného programového rámce ze strany řídícího orgánu, bude automaticky vydáno vyjádření ŘV ITI, které je povinnou přílohou v rámci žádosti o podporu ve výzvě řídicího orgánu operačního programu. Na základě tohoto vyjádření ŘV ITI mají strategické projekty rezervované finanční prostředky v nástroji ITI ÚChA pro programové období 2021-2027. 

Upozorňujeme, že platnost Vyjádření ŘV ITI je omezena, tzn. shoduje se s nejzazším termínem podání žádosti o podporu, kterou žadatel uváděl v rámci formulářů strategických projektů. Žádost o podporu je tedy nutné podat dříve než platnost Vyjádření ŘV ITI vyprší. Pouze po dobu platného Vyjádření ŘV ITI je v rámci nástroje ITI rezervována alokace – po vypršení platnosti Vyjádření ŘV ITI nárok na rezervaci finančních prostředků žadateli zaniká a rezervovaná alokace se automaticky vrací zpět do nástroje ITI! 

O výsledku hodnoticího procesu ze strany nositele ITI ÚChA a vydávání vyjádření ŘV ITI jsou žadatelé obeznámeni individuálně prostřednictvím e-mailu, datové schránky a rovněž souhrnně na této webové stránce ITI ÚChA.

Jakým způsobem se podává žádost o podporu v programovém období 2021-2027?

Strategické projekty, kterým bylo zasláno kladné Vyjádření ŘV ITI mohou podávat své projekty do výzvy řídicího orgánu operačního programu (tzn. podávat žádosti o podporu), která je vždy identifikována v rámci prvního listu příslušné výzvy ITI. Žádost o podporu se podává v monitorovacím systému MS2021+ na internetové adrese: ISKP21+ (mssf.cz). Podrobnější informace jsou poté dostupné na jednotlivých stránkách operačních programů u relevantních výzev, konkrétně se jedná např. o Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, metodické dokumenty.

Pro strategické projekty s rezervací finančních prostředků v ITI ÚChA je povinnou přílohou žádosti o podporu kladné Vyjádření ŘV ITI.

Jakým způsobem je možné požádat o změnu projektu v programovém období 2021-2027?

V případě kdy aktuálně řešíte situaci, kdy plánujete požádat o změnu v projektu je zapotřebí nejdříve identifikovat, zda se jedná o:

 • změnu strategického projektu
 • změnu projektu 

Podle toho jakou změnu projektu aktuálně řešíte, bude nutné vyplnit správný formulář a zaslat ho na odd. řízení ITI. Podrobné informace k jednotlivým typům změn v projekt naleznete v sekci Jak podat žádost o změnu projektu.

 

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku nebo Vám je něco nejasné? Napište nám a my Vám odpovíme. Potřebné kontakty naleznete v sekci Kontakty. V případě, že by Váš dotaz mohl být užitečný i pro další žadatele, odpověď uveřejníme.

Veškeré zmiňované informace se mohou v čase upřesňovat či doplňovat. Sledujte naše webové stránky ať Vám nic neunikne!

 

 

Archiv

Předkládání projektů do ITI 2014-2020