Nositelem nástrojem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace je na základě usnesení Výboru pro přípravu integrované strategie a dle novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, Statutární město Ústí nad Labem. Za účelem řízení nástroje ITI bylo proto na Magistrátu města Ústí nad Labem zřízeno odd. řízení ITI na Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic . Jelikož nositel nástroje musí na základě nařízení EU č. 1301/2013 vykonávat rovněž roli zprostředkujícího subjektu pro operační programy financované z ERDF (IROP a OP VVV) a provádět vybrané činnosti svěřené řídicím orgánem na základě veřejnoprávní smlouvy, bylo na Magistrátu města Ústí nad Labem rovněž zřízeno samostatné odd. zprostředkujícího subjektu ITI.

Struktura ITI - schéma

Statutární orgány nositele

 • Zastupitelstvo a Rada města Ústí nad Labem
 • schvalují Integrovanou strategii Ústecko-chomutovské aglomerace (ISg ÚChA)
 • schvalují podstatné změny integrované strategie
 • schvalují Statut a Jednací řád Řídicího výboru ITI

Řídicí výbor ITI

 • vydává doporučení týkající se schvalování, změn a realizace integrované strategie orgánům nositele integrované strategie
 • projednává zprávu o plnění integrované strategie
 • schvaluje harmonogram výzev nositele
 • schvaluje výzvy k předkládání projektových záměrů a zapojení do pracovních skupin
 • hodnotí soulad projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií dle postupů uvedených v Operačním manuálu nositele
 • vydává doporučující/nedoporučující vyjádření o souboru projektů projednaných v pracovních skupinách vzhledem k jejich souladu s integrovanou strategií a parametrům výzvy
 • vydává stanovisko k podstatným změnám integrovaných projektů

Složení Řídicího výboru ITI

Manažer ITI

 • je odpovědný nositeli ITI za každodenní řízení a koordinaci realizace integrované strategie
 • připravuje a aktualizuje Operační manuál nositele v souladu s metodickými dokumenty
 • monitoruje průběh realizace projektů
 • administruje zprávy o plnění integrované strategie
 • administruje výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů
 • zajišťuje včasné řešení případných problémů
 • vyhodnocuje pokrok v realizaci ITI a naplňování jeho cílů/indikátorů
 • zajišťuje přenos informací na krajskou a národní úroveň (RSK, NSK)

Asistent ITI

 • administruje zprávy o plnění integrované strategie
 • připravuje dílčí podklady k postupu realizace ITI
 • zajišťuje činnost Řídicího výboru ITI a pracovních skupin
 • zajišťuje publicitu pro ITI
 • řídí projekt na podporu činnosti oddělení z Operačního programu Technická pomoc

Tematičtí koordinátoři

 • koordinuje spolupráci subjektů v území souvisejících s daným témate
 • napomáhá vytváření partnerství mezi subjekty v rámci jednotlivých témat řešených IT
 • zajišťuje agendu spojenu s pracovními skupinami
 • podílí se na přípravě výzev spojených s realizací ITI z věcného hlediska

Územní koordinátoři

 • spolupracují s odd. řízení ITI s manažerem ITI při zajištění agendy či řešení problémů spojených s konkrétním městem či daným územím