Co je ZS ITI

Statutární město Ústí nad Labem je nositelem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a bude rovněž působit jako orgán zajišťující výkon zprostředkujícího subjektu ITI (dále jen ZS ITI) pro vybrané operační programy (IROP a OPVVV), a to na základě veřejnoprávní smlouvy s řídicím orgánem daného operačního programu.

Hlavní činnosti ZS ITI:

 • navrhuje soubor kritérií pro výběr projektů, včetně ověřování souladu integrovaných projektů s integrovanou strategií rozvoje území, které předloží ke schválení příslušnému řídicímu orgánu,
 • vypisuje výzvy pro předkládání integrovaných projektů v souladu s řídicí dokumentací,
 • provádí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných projektů,
 • provádí věcné hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů, bude-li pro výzvu stanoveno,
 • vyjadřuje se k podstatným změnám v integrovaných projektech.

Statutární město Ústí nad Labem zabezpečí funkci ZS ITI v přenesené působnosti prostřednictvím Magistrátu města Ústí nad Labem (dále jen MMÚL). V rámci kanceláře primátorky vzniklo od 1. 10. 2016 nové Oddělení Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řízení Strategie ITI Ústecko-chomutovské aglomerace je zajištěno v rámci Odboru městských organizací. strategického rozvoje a investic MMÚL, který je organizačně zařazen do působnosti tajemníka úřadu, zatímco ZS ITI je zařazen v rámci kanceláře primátora MMÚL v působnosti primátora města. Je tak zajištěna oddělenost obou působností v rámci Statutárního města Ústí nad Labem.

Dokumenty ZS ITI

Veřejnoprávní smlouvy

 • Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých úkolů Řídicího orgánu v rámci implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014 – 2020 mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla uzavřena dne 24.4.2017.
  >>> Ke stažení (.pdf)
 • Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byla uzavřena dne 12. 7. 2016.
  >>> Ke stažení (.pdf)

Hodnoticí kritéria ZS ITI IROP

 • Kritéria hodnocení pro IROP – Monitorovací výbor IROP schválil 27. 11. 2018 vybraná hodnoticí kritéria zprostředkujících subjektů ITI. Pro ITI ústecko-chomutovskou aglomeraci jsou schválena kritéria hodnocení IROP SC 1.2 (nízkoemisní a bezemisní vozidla a terminály), 2.1 (sociální bydlení, sociální služby) a 2.4 (SŠ a VOŠ).
  >>> Ke stažení (.pdf)