Nositelem nástrojem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace je na základě usnesení Výboru pro přípravu integrované strategie a dle novely zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, Statutární město Ústí nad Labem. Za účelem řízení nástroje ITI bylo proto na Magistrátu města Ústí nad Labem zřízeno odd. řízení ITI na Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic. 

Statutární orgány nositele (Zastupitelstvo a Rada města Ústí nad Labem)

 • schvalují koncepční část Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 (dále ISg ÚChA 2021+)
 • schvalují změny koncepční části ISg ÚChA 2021+
 • schvalují Akční plán ISg ÚChA 2021+ a jednotlivé programové rámce vč. aktualizací
 • schvalují Operační manuál ITI vč. aktualizací
 • schvalují Statut a Jednací řád Řídicího výboru ITI vč. aktualizací
 • berou na vědomí roční monitorovací zprávy o realizaci ISg ÚChA 2021+

Řídicí výbor ITI

 • vyhlašuje výzvy na zařazení projektů do programových rámců,
 • schvaluje hodnoticí kritéria pro výzvy na zařazení projektů do programových rámců,
 • schvaluje harmonogram výzev ITI ÚChA vč. aktualizací,
 • schvaluje dílčí evaluační zprávy a zprávy o realizaci ISg ÚChA 2021+,
 • schvaluje vytvoření pracovních skupin a jejich členy,
 • schvaluje Statut a jednací řád pracovních skupin vč. aktualizací.

Složení Řídicího výboru ITI ÚChA

Pracovní skupiny Řídicího výboru ITI

 • jsou zřízeny jako odborné pracovní skupiny Řídicího výboru, které přispívají k tvorbě a aktualizaci ISg

Oddělení řízení ITI 

 • je odpovědné nositeli ITI ÚChA za každodenní řízení a koordinaci a realizace ISg ÚChA 2021+
 • připravuje a aktualizuje Operační manuál ITI v souladu s metodickými dokumenty
 • administruje změny koncepční části ISg ÚChA 2021+
 • administruje změny Akčního plánu ISg ÚChA 2021+ vč. programových rámců
 • zajišťují vydávání Vyjádření ŘV ITI o souladu/nesouladu strategického projektu s ISg ÚChA 2021+
 • administruje výzvy žadatelů k předkládání strategických projektů do programových rámců
 • monitoruje průběh realizace projektů 
 • vyhodnocuje pokrok v realizaci ISg a naplňování jeho cílů/indikátorů;administruje zprávy o realizaci ISg ÚChA 2021+
 • vyhodnocuje pokrok v realizaci ISg a naplňování jeho cílů/indikátorů
 • zajišťuje povinnou evaluaci ISg ÚChA 2021+
 • zajišťuje včasné řešení případných problémů
 • komunikuje s nositeli strategických projektů a v případě potřeby podněcuje absorpční kapacitu
 • zajišťuje agendu spojenou s Řídicím výborem ITI a pracovními skupinami

Tematičtí koordinátoři

 • zajišťují a koordinují spolupráci v území souvisejících s daným tématem a komunikují s potenciálními žadateli
 • podporují absorpční kapacitu v území
 • napomáhají vytváření partnerství mezi subjekty v rámci jednotlivých témat řešených ISg ÚChA 2021+
 • podílí se na přípravě výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců
 • podporují nositele strategických projektů při přípravě a realizaci strategických projektů

Územní koordinátoři

 • spolupracují s odd. řízením ITI při zajištění agendy či řešení problémů spojených s konkrétním městem či daným územím