Příprava ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programového období 2021-2027

V rozklikávacím menu se dozvíte zásadní události, které sehráli významnou roli v přípravě ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programového období 2021-2027 (ITI ÚChA 2021+).

2019

BŘEZEN 2019

Vytvořen Projektový tým ITI jako neformální platformy pro sdílení informací z přípravy nového programového období 2021-2027 mezi aktéry vtaženými do řízení ITI. 

DUBEN - ZÁŘÍ 2019

V průběhu dubna osloveni zástupci velkých měst, dopravních podniků, vysokých škol, výzkumných organizací a dalších subjektů za účelem sběru strategických záměrů. Díky této aktivitě  vytvořena prvotní databáze strategických záměrů pro ITI Ústecko-chomutovskou aglomeraci, kterou zástupci ITI zaslali dne 1. 8. 2019 na řídicí orgány operačních programů.

V červnu uskutečněno další jednání Projektového týmu ITI, který byl rozšířen o další zástupce velkých měst v aglomeraci.

ŘÍJEN - PROSINEC 2019

V rámci tohoto období realizován dodatečný sběr strategických záměrů a aktualizace databáze strategických záměrů pro ITI Ústecko-chomutovskou aglomeraci.

V listopadu uskutečněna jednání projektových skupin pro dopravu a ekonomiku s cílem získat bližší informace o přípravě strategických záměrů. Projektových skupin se zúčasnili zástupci UJEP, VŠB-TUO (Most), ČVUT (Děčín), ICUK, hospodářských komor, Ústeckého kraje a zástupci dopravních podniků ITI Ústecko-chomutovskou aglomeraci.

V prosinci 2019 svoláno již třetí jednání Projektového týmu ITI, kterého se účastnili i zástupci Ústeckého kraje.

2020

LEDEN 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zaslalo aglomeracím první verzi Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR, které probíhalo na základě jednotné metodiky MMR. S ohledem na tento dokument došlo k výraznému rozšíření území aglomerace Ústecko-chomutovské aglomerace oproti  předešlému programovému období 2014-2020, konkrétně o město Litoměřice a okrajové oblasti na Děčínsku, Mostecku a Chomutovsku.

Za účelem přípravy programového období 2021-2027 a možnostech spolupráce uskutečněno separátní jednání s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a Okresními hospodářskými komorami.

ÚNOR 2020

Za účelem přenosu informací a sdílení projektových záměrů pro nové programové období 2021-2027 uskutečněno jednání se zástupci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) a městem Litoměřice.

Zaslána druhá verze databáze strategických záměrů na řídicí orgány operačních programů za ITI Ústecko-chomutovskou aglomeraci.

BŘEZEN - KVĚTEN 2020

V březnu uskutečněno jednání se zástupci místních akčních skupin (MAS) a programu RE:START za účelem výměny informací ohledné programového období 2021-2027.

V rámci tohoto období připravováno výběrového řízení na zpracovatele ISg ÚChA 2021+. V dubnu 2020 vybrán zpracovatel na veřejnou zakázku ISg ÚChA 2021+, a to konkrétně SPF Group, s.r.o. 

Ve spolupráci s Ústeckým krajem probíhal sběr projektů řešící důsledky pandemie COVID-19.

V květnu svoláno již 4. jednání Projektového týmu ITI.

ČERVEN - ZÁŘÍ 2020

V červnu proběhlo jednání se zpracovatelem Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+ (ISg ÚChA 2021+) k diskuzi o integrovanosti a čtvrté jednání Projektového týmu ITI.

S ohledem na přípravu třetí verze databáze strategických záměrů jejich konkretizaci a prioritizaci zahájena osobní jednání s partnery v aglomeraci (ÚK, ICUK, větší města, dopravní podniky, OHK aj.). V této souvislosti došlo i k oslovení menších měst, obcí a neziskových organizací v aglomeraci.

V září uskutečněno druhé jednání se zpracovatelem ISg ÚChA 2021+ k diskuzi nad Analytickou částí ISg ÚChA 2021+. Ustanoveno pět pracovních skupin k přípravě ISg ÚChA 2021+ na základě definované analýzy stakeholderů:

  • PS Životní prostředí a veřejný prostor,
  • PS Lidské zdroje,
  • PS Doprava a dopravní infrastruktura,
  • PS Kultura a cestovní ruch,
  • PS Ekonomika.

ŘÍJEN - PROSINEC 2020

Uskutečněno jednání s EK k dopravním projektům.

Vyhlášena výzva k předkládání prvotních projektových záměrů pro přípravu ISg ÚChA 2021+. 

Uskutečněno 1. jednání všech pracovních skupin k přípavě ISg ÚChA 2021+, v rámci kterých byla představena Analytický část ISg ÚChA 2021+, dosavadní projektové záměry.

Uskutečněno 2. jednání všech pracovních skupin k přípavě ISg ÚChA 2021+, v rámci kterých byla představena struktura ISg ÚChA 2021+  a její strategická část. Dále byl představen metodický přístup k tvorbě integrovaných řešení.

2021

LEDEN - BŘEZEN 2021

Uskutečněno 3. jednání všech pracovních skupin k přípavě ISg ÚChA 2021+, v rámci kterých byla představena aktualizovaná databáze projektových záměrů včetně prioritizace a kateorizace. Dále řešeny specifické problémy v rámci ÚChA, zejména z pohledu integrovanosti.

DUBEN - ČERVEN 2021

V květnu schválena první aktualizace složení pracovních skupin k přípravě ISg ÚChA 2021+.

V květnu záslány aktuální informace primátorům, starostkám a starostům z Ústecko-chomutovské aglomerace.

ČERVENEC - ZÁŘÍ 2021

Uskutečněno 4. jednání všech pracovních skupin k přípavě ISg ÚChA 2021+, v rámci kterých byla představena aktualizovaná struktura návrhové části ISg ÚChA, protní návrh hodnoticích kritérií pro strategické projekty. 

V září projednána návrhová část v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem.

ŘÍJEN - PROSINEC 2021

V říjnu neoficiální konzultace ISg ÚChA 2021+ s pověřenou osobou na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

V listopadu zpracovány Žádosti o stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které byly poté zaslány příslušným orgánům ochrany přírody a na Krajský úřad Ústeckého kraje. Stanoviska vyloučila významný vliv na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. V prosinci zasláno na Krajský úřad Ústeckého kraje Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 SB, o posuzování vlivů na životní prostředí.

Uskutečněno 5. jednání všech pracovních skupin k přípavě ISg ÚChA 2021+, v rámci kterých byl představen první draft kritérií přijatelnosti IROP a s tím související hodnoticí kritéria ITI ÚChA .

2022

LEDEN - BŘEZEN 2022

V únoru uskutečněno 6. jednání všech pracovních skupin k přípavě ISg ÚChA 2021+, v rámci kterých byl představen harmonogram prací a schvalování koncepční části a programových rámců. Diskutována i hodnoticí kriteria ITI ÚChA.

V únoru vydán Závěr zjišťovacího řízení ze stramy Krajským úřadem Ústeckého kraje, který rozhodl o dalším posouzení koncepce. V této souvislosti došlo k přípravě Vyhodnocení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí.

V brzenu vzata implementace ITI ÚChA 2021+ Zastupitelstvem města Ústí nad Labem na vědomí (např. návrh rozdělení kompetencí ve schvalovacích procesech).

DUBEN 2022

Svoláno již 5. jednání Projektového týmu ITI, v rámci kterého došlo k diskuzi nad kritérii ITI ÚChA.

Uskutečněno 7. jednání pracovní skupiny Lidské zdroje k přípavě ISg ÚChA 2021+, v rámci které byla diskutována s podmínkou IROP pro MŠ i situace v OP Z+ harmonogram prací a schvalování koncepční části a programových rámců. Diskutována i hodnoticí kriteria ITI ÚChA.

 KVĚTEN 2022

Zaslány aktuální informace primátorům, starostkám a starostům z Ústecko-chomutovské aglomerace.

Ukončen proces SEA, tzn. vydané souhlasné stanovisko ke Koncepční části ISg ÚChA 2021+.

ČERVEN 2022

Uskutečněno 7. jednání pracovní skupiny Životní prostředí a veřejný prostor, Doprava a dopravní infrastrukutry, Ekonomika, Kultura a cestovní ruch a zároveň 8. jednání pracovní skupiny Lidské zdroje, v rámci kterých byla představen pokrok v přípravě ISg ÚChA 2021+ a výzev ITI.

Schválena Koncepční část ISg ÚChA vč. SEA v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem a zároveň byl schválen ŘV ITI pro programové období 2021.

Vložení Koncepční části ISg ÚChA 2021+ do monitorovacího systému ke schválení ze strany MMR-OSA.

Připravované výzvy ITI schváleny ze strany ŘV ITI.

Vyhlášeny výzvy k předkládání strategických projektů do programových rámců ITI ÚChA 2021+.

Uskutečněn 1. seminář pro žadatele, přihlašující své projekty do výzev ITI.

ČERVENEC - SRPEN 2022

V červenci uskutečněn 2. seminář pro žadatele, přihlašující své projekty do výzev ITI. 

V červenci a v srpnu proběhlo hodnocení přijatých projektů v rámci výzev ITI.

V srpnu uskutečněno 8. jednání pracovní skupiny Životní prostředí a veřejný prostor, Doprava a dopravní infrastrukutry, Ekonomika, Kultura a cestovní ruch a zároveň 9. jednání pracovní skupiny Lidské zdroje, v rámci kterých byla představena situace přihlášených projektů do Výzev ITI vč. jejich hodnocení ze strany pracovních skupin. Výsledkem těchto pracovních skupin byly návrhy seznamů strategických projektů pro programové rámce.

V srpnu ŘV ITI schválil Akční plán ITI ÚChA 2021+ vč. programových rámců IROP, OP ŽP a OP D.

ZÁŘÍ 2022

Vypořádání připomínek ze strany MMR-OSA ke Koncepční části ISg ÚChA 2021+, na které navázalo její schválení ze strany MMR-OSA.

Schválení Programového rámce IROP, OP ŽP a OP D v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem. 

ŘÍJEN 2022

Druhá aktualizace a konkretizace složení pracovních skupin ITI ÚChA pro přípravu ISg ÚChA 2021+.

Vložení Programového rámce OP D do monitorovacího systému ke schválení Ministerstvu dopravy ČR.

LISTOPAD - PROSINEC 2022

V listopadu vypořádány připomínky k programovému rámci pro OP D, na který navázalo schválení Programového rámce OP D ze strany Ministerstva dopravy ČR.

V prosinci uskutečněno 9. jednání pracovní skupiny Životní prostředí a veřejný prostor, Doprava a dopravní infrastrukutry, Ekonomika, Kultura a cestovní ruch a zároveň 10. jednání pracovní skupiny Lidské zdroje, v rámci kterých byla představena aktuální situace z rozbíhajícího se programového období 2021-2027 a nástin implementačního procesu ITI ÚChA 2021+. 

V prosinci vložen Programový rámec IROP do monitorovacího systému ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

2023

LEDEN - BŘEZEN 2023

V lednu schválen strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR první Programový rámec IROP v ČR, a to programový rámec Ústecko-chomutovské aglomerace.

V návaznosti na schválené programové rámce IROP a OP D a vyhlášené výzvy řídicího orgánu postupně vydávány první Vyjádření ŘV ITI.

V březnu uskutečněno 10. jednání pracovní skupiny Životní prostředí a veřejný prostor, Doprava a dopravní infrastrukutry, Ekonomika, Kultura a cestovní ruch a zároveň 11. jednání pracovní skupiny Lidské zdroje, v rámci kterých byla představena aktuální situace z rozbíhajícího se programového období 2021-2027 a nástin dalších implementačních kroků ITI ÚChA 2021+. 

DUBEN 2023

V dubnu ŘV ITI i Rada města Ústí nad Labem schválila 1. aktuualizaci Akčního plán ITI ÚChA 2021+ vč. schválení programového rámce OP JAK.

Vložení Programového rámce OP JAK do monitorovacího systému ke schválení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Schválení Programového rámce OP JAK ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

KVĚTEN - ČERVEN 2023

 

 

 

 

 

Archiv - Příprava ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programového období 2014-2020