Dne 12. 9. 2022 byl Zastupitelstvem města Ústí nad Labem z pozice nositele nástroje ITI schválen Akční plán Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 (dále jen akční plán), čímž byl završen dlouhodobý proces přípravy nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027. Součástí akčního plánu byl i programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu Doprava a Operačního programu Životní prostředí, které budou následně předloženy jednotlivým řídicím orgánům operačních programů ke schválení. Po jejich schválení bude v následujících letech realizován nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, který bude s využitím finančních prostředků z operačních programů EU podporovat strategické projekty v dopravě, životním prostředí, lidských zdrojích, ekonomice či v kultuře a cestovním ruchu. Finanční podpora těchto projektů v celé Ústecko-chomutovské aglomeraci skrze nástroj ITI může dosáhnout výše přesahující 4,5 mld. Kč!

V důsledku upřesňování podmínek v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, byl prozatím tento programový rámec brán Zastupitelstvem města Ústí nad Labem pouze na vědomí.

Finální podobu Akčního plánu včetně programových rámců naleznete v sekci Dokumenty 2021-2027. Dokument vychází ze šablon řídicích orgánů operačních programů, které mohou na první pohled působit nepřehledně. Z tohoto důvodu je možné nalézt přehlednější data v tabulce hodnocení strategických projektů

Tímto bychom ještě jednou rádi poděkovali partnerům, koordinátorům, členům Řídicího výboru ITI, pracovních skupin a všem, kteří se v uplynulých více než 3 letech aktivně zapojili do přípravy nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na programové období 2021-2027!