Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 31. Podpora vzniku sociálního bydlení III. – obce a výzvu č. 32 Podpora vzniku sociálního bydlení III. – neziskové a církevní organizace, které jsou vázány na IROP.
Termín pro předkládání projektových záměrů výzev je do 27. 8. 2018 do 17h. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil na svém jednání výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 28 Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí, která je vázána na OP D, výzvu č. 29 Podpora kontaktních center a jejich fakultativních aktivit a výzvu č. 30 Metodika dostupného sociálního bydlení pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci II., které jsou vázány na OP Z.
Termín pro předkládání projektových záměrů výzev je do 27. 7. 2018 do 13h. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil další 3 projektové záměry přihlášené do Výzev č. 25, 26 a 27 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:

Výzva č. 25 - Předaplikační výzkum pro ITI II. (OP VVV)

  • Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Výzva č. 26 - SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru II. (OP VVV)

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Výzva č. 27 - Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit (OP ŽP)

  • IMOLA s.r.o.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 26. 6. 2018 schválil aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2018, kde jsou orientačně uvedeny aktuální termíny a alokace plánovaných výzev nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Harmonogram výzev pro potenciální žadatele je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Řídicí výbor ITI na svém jednání dne 17. 4. 2018 schválil úpravu Operačního manuálu ITI ÚChA, který stanoví dílčí postupy a procesy na straně nositele ITI.

V případě, že změna projektu vyžaduje vyjádření nositele ITI, je v kapitole Řízení změn integrovaných projektů pro žadatele návod, jak v tomto případě postupovat. Více informací a postup je uveden v sekci Jak podat žádost o změnu.