Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 26. 9. 2018 schválil aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2018, kde jsou orientačně uvedeny aktuální termíny a alokace plánovaných výzev nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Harmonogram výzev pro potenciální žadatele je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil další 3 projektové záměry přihlášené do Výzev č. 28, 29, 30, 31 a 32 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Seznam podpořených projektů - Posouzení projektových záměrů ŘV ITI

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil výzvu nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 33. Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15 – 26 let III., které jsou vázány na Operační Program Zaměstnanost.
Termín pro předkládání projektových záměrů výzev je do 29. 10. 2018 do 13h. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Statutární město Ústí nad Labem pořádalo ve dnech 13. a 14. září dvě významné a vzájemně koordinované akce.

První z nich bylo setkání odborníků na strategický rozvoj a koncepční plánování. Do Ústí nad Labem tak přijeli diskutovat zástupci z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a jejich kolegové z Brna, Ostravy, Plzně či Pardubic. Předmětem jednání bylo sdílení poznatků a zkušeností v rámci zahájení procesu příprav Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030 a přenos dobré i špatné praxe v oblasti strategického plánování z jiných měst.

Druhým z nich bylo dvoudenní setkání zástupců metropolitních oblastí, které využívají dotační nástroj ITI (Integrovaná územní investice). Jednání se mimo jiné zúčastnili rovněž zástupci řady ministerstev (MMR ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR, MD ČR a MŽP ČR) a mezi diskutovaná témata patřilo řešení aktuálních problémů, které metropolitní oblasti trápí, dále příprava na programové období 2021-2027 či zvýšení publicity integrovaných nástrojů.

Během obou uskutečněných jednání prokázalo Statutární město Ústí nad Labem, že může být v oblasti strategického rozvoje rovnocenným partnerem i větším městům, která mají širší úřednický aparát. Zároveň Ústí nad Labem prokázalo, že má do budoucna co nabídnout, a že má stále ambici a zájem učit se od jiných měst.

Dvě významná pracovní jednání odborníků na strategický rozvoj se ve dnech 13. a 14. září uskuteční v Ústí nad Labem.

V Muzeu města Ústí nad Labem a na Magistrátu města Ústí nad Labem proběhne dvoudenní jednání zástupců sedmi metropolitních oblastí v ČR, pro které je určen dotační nástroj ITI (Integrovaná územní investice). Statutární město Ústí nad Labem jako nositel nástroje ITI pro území Ústecko-chomutovské aglomerace hostí jednání nejen pro zástupce z jiných měst ČR, ale rovněž pro zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalších ministerstev, které jsou řídicími orgány operačních programů EU, z nichž jsou vyčleněny finanční prostředky na realizaci projektů v rámci nástroje ITI.

Paralelně bude 13. září probíhat pod záštitou oddělení koncepcí Odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem jednání se zástupci odborů z různých měst ČR, kteří se věnují agendě strategického plánování a vzniku koncepčních dokumentů.

Do Ústí nad Labem se tak v tomto termínu sjede řada odborníků z regionální i národní úrovně, což bude ideální příležitost pro hledání řešení společných problémů, výměnu zkušeností či sdílení příkladů dobré i špatné praxe.