Dne 11. 10. 2022 se na Magistrátu města Ústí nad Labem uskutečnilo 29. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. Na jednání bylo představeno čerpání ITI ÚChA v programovém období 2014-2020 a byla projednána aktualizace složení pracovních skupin. Nicméně hlavním tématem jednání bylo projednání, schválení a vydání Vyjáření ŘV ITI ÚChA o souladu s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 projektovým záměrům směřujícím do OP Zaměstnanost +.

Zápis z jednání je dostupný v sekci Dokumenty (2021-2027).

Dne 12. 9. 2022 byl Zastupitelstvem města Ústí nad Labem z pozice nositele nástroje ITI schválen Akční plán Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 (dále jen akční plán), čímž byl završen dlouhodobý proces přípravy nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027. Součástí akčního plánu byl i programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu Doprava a Operačního programu Životní prostředí, které budou následně předloženy jednotlivým řídicím orgánům operačních programů ke schválení. Po jejich schválení bude v následujících letech realizován nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, který bude s využitím finančních prostředků z operačních programů EU podporovat strategické projekty v dopravě, životním prostředí, lidských zdrojích, ekonomice či v kultuře a cestovním ruchu. Finanční podpora těchto projektů v celé Ústecko-chomutovské aglomeraci skrze nástroj ITI může dosáhnout výše přesahující 4,5 mld. Kč!

V důsledku upřesňování podmínek v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, byl prozatím tento programový rámec brán Zastupitelstvem města Ústí nad Labem pouze na vědomí.

Finální podobu Akčního plánu včetně programových rámců naleznete v sekci Dokumenty 2021-2027. Dokument vychází ze šablon řídicích orgánů operačních programů, které mohou na první pohled působit nepřehledně. Z tohoto důvodu je možné nalézt přehlednější data v tabulce hodnocení strategických projektů

Tímto bychom ještě jednou rádi poděkovali partnerům, koordinátorům, členům Řídicího výboru ITI, pracovních skupin a všem, kteří se v uplynulých více než 3 letech aktivně zapojili do přípravy nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na programové období 2021-2027!

V pátek 2. 9. 2022 proběhlo již 28. zasedání Řídicího výboru ITI ÚChA, na kterém se mimo aktualizace harmonogramu výzev či schválení zprávy o realizaci s analýzou rizik představovaly výsledky jednotlivých výzev ITI, s čímž souviselo projednání jednotlivých programových rámců obsahující konkrétní seznamy strategických projektů. Veškeré projednávané materiály byly Řídicím výborem ITI schváleny! Nyní budou programové rámce projednány Radou města Ústí nad Labem dne 5. 9. 2022 a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 12. 9. 2022.

Výsledky jednotlivých výzev ITI, vč. všech přihlášených projektů, jsou dostupné zde a zároveň v sekci Dokumenty 2021-2027.

Zápis z jednání je dostupný v sekci Dokumenty 2021-2027.

V souvislosti s vyhlášením prvních individuálních výzev IROP Vás chceme informovat o možnosti zúčastnit se seminářů pro žadatele ze strany Řídicího orgánu IROP. Upozorňujeme, že tyto semináře jsou relevantní i pro potenciální žadatele z ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, protože součástí seminářů budou předávány i informace týkající se výzev ITI. Separátní semináře pro žadatele z ITI nejsou plánovány! Formát jednání je prezenční s případnou možností sledování online.

Informace o termínech seminářů budou vždy zveřejňovány u jednotlivých vyhlášených individuálních výzev na webových stránkách (IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Výzvy 2021-2027 (mmr.cz)), a to včetně zahrnutí informací o výzvách pro ITI.

Na centrální semináře pro žadatele následně navážou semináře na regionální úrovni, které bude zajišťovat Centrum pro regionální rozvoj. I v případě těchto regionálních seminářů se bude jednat o semináře pro všechny vyhlašované výzvy pro individuální projekty, které budou taktéž zahrnovat i informaci o výzvách pro ITI, mimo eGovernmentu, který bude zajišťován pouze centrálním seminářem.

První centrální seminář k 1. a 2. výzvě IROP – Knihovny – SC 4.4 pro individuální projekty a projekty ITI je naplánován na 8. 8. 2022 a registrace na něj je otevřena do 5. 8. 2022 (IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Seminář 1. a 2. výzva IROP Knihovny - Praha - 8. 8. 2022 (mmr.cz)).

Dne 27. 7. 2022 v 15:00 byl ukončen příjem formulářů strategických projektů do výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (dále jen výzvy ITI). Do výzev ITI se přihlásilo více než stovka strategických projektů za téměř 7,5 mld. Kč! Nyní byl na straně nositele ITI započat hodnoticí proces, jehož výsledky budou pravděpodobně zveřejněny na začátku září 2022. V této souvislosti doporučujeme sledovat web ITI ÚChA.

Jednotlivé výzvy ITI včetně příloh naleznete v sekci Archiv výzev.