V návaznosti na dotazy k formulářům strategických projektů a podnětům v rámci semináře pro žadatele, které se týkají termínu ukončení fyzické realizace projektu, zveřejňujeme upřesnění výkladu, abychom tím předešli případným problémům v rámci hodnoticího procesu, a to jak na straně ITI ÚChA, tak na straně řídicích orgánů. Přestože se v některých zveřejněných pravidlech pro žadatele a příjemce řídicích orgánů nepracuje s termínem ukončení fyzické realizace projektu, nositel ITI ÚChA jej využívá v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027, a to i právě s ohledem na různé využití související terminologie u jednotlivých řídicích orgánů.

Fyzická realizace projektu v rámci výzev ITI je chápána především v souvislosti s plněním finančního plánu, čemuž odpovídá související požadavek na předpokládané nastavení etap strategického projektu. V tomto kontextu ukončení fyzické realizace znamená ukončení aktivit projektu, které budou (v případě způsobilých výdajů) předmětem proplácení výdajů ze strany řídicího orgánu, tzn. které budou součástí závěrečné žádosti o platbu. Tudíž se nejedná o následnou administrativní činnost. Příkladem ukončení fyzické realizace je u:

  • stavebních projektů – ukončení stavebních prací, resp. termín, kdy je stavba/dílo předáno na základě relevantní dokumentace
  • u nestavebních projektů – předávací protokol

V případě potřeby (např. odlišné požadavky řídicího orgánu) pro následnou plnou žádost o podporu bude případná rozdílnost v terminologii zohledněna v závěrečném stanovisku Řídicího výboru ITI ÚChA.

Dne 30. 6. 2022 a 12. 7. 2022 se uskutečnily semináře pro žadatele, kde byly mimo jiné prezentovány doporučení pro vyplňování Formulářů strategických projektů. Celá prezentace ze seminářů je dostupná zde, případné shrnutí doporučení pro vyplňování Formulářů strategických projektů naleznete v sekci Jak podat projekty.

Dne 12. 7. 2022 od 9:00 se v online režimu uskuteční druhý a zároveň poslední plánovaný seminář pro potenciální žadatele. V případě, že máte po proběhlém semináři další podněty k diskuzi nebo jste se nemohli zúčastnit, využijte této příležitosti a přijďte se seznámit s Formulářem strategického projektu, případně přijďte zkonzultovat Vaše nevyjasněné otázky. Případné dotazy, podněty či témata k jednání zašlete prosím v dostatečném předstihu na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pro bližší informace, vč. programu a odkazu na připojení klikněte zde.

Těšíme se na Vaši účast!

V souvislosti se schválením Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 bychom Vás rádi informovali, že dne 23. 6. 2022 v 13:00 došlo k vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (dále jen výzvy ITI), včetně hodnotících kritérií a formulářů strategických projektů. Vyhlášené výzvy ITI vychází z harmonogramu výzev ITI ÚChA, který byl schválen Řídicím výborem ITI dne 27. 4. 2022, vyjímaje výzvu pro aktivitu „Posílení služeb výzkumné infrastruktury“ v rámci OP TAK, která nebyla z důvodu chybějící absorpční kapacity vyhlášena.

Výzvy ITI jsou otevřeny do 27. 7. 2022 do 15:00. Jednotlivé výzvy ITI včetně potřebných příloh naleznete v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že dne 30. 6. 2022 od 9:00 a 12. 7. 2022 od 9:00 budou pro potenciální žadatele uspořádány online semináře, kde bude mimo různých doporučení např. promítána i praktická ukázka vyplnění Formuláře strategického projektu. Pro bližší informace, vč. programu a odkazu na připojení klikněte zde. Případné dotazy a podněty k diskuzi prosím zasílejte předem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a NTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dne 20. 6. 2022 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Labem z pozice nositele nástroje ITI schválena Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 (ISg ÚChA 2021+), čímž byl završen dlouhodobý proces její přípravy. V návaznosti na tuto Integrovanou strategii bude v následujících letech realizován nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, který bude s využitím finančních prostředků z operačních programů EU podporovat strategické projekty v dopravě, životním prostředí, ekonomice, lidských zdrojích či v kultuře a cestovním ruchu. Podpora těchto projektů v celé Ústecko-chomutovské aglomerace skrze nástroj ITI může dosáhnout výše přesahující 4,5 mld. Kč!

Finální podobu ISg ÚChA 2021+ naleznete v sekci Dokumenty 2021-2027.

Tímto bychom rádi poděkovali partnerům, koordinátorům, členům Řídicího výboru ITI, pracovních skupin a všem, kteří se v uplynulých více než 3 letech aktivně zapojili do přípravy nástroje ITI a ISg ÚChA 2021+!

Zároveň avizujeme, že 23. 6. 2022 v 13:00 dojde v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy k vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců, na co navážou 2 semináře pro potenciální žadatele, které proběhnou dne 30. 6. 2022 od 9.00 a 12. 7. 2022 od 9:00.